Приручници

Строго заштићене врсте дрвећа и жбунова у Србији

Уредници: Драгана Остојић, Данко Јовић

Аутори: Ивана Јовановић, Иван Меденица, Ивана Јелић

Аутори илустрација: Димитрија Здравковић-Савић, Дуња Ћирић

Аутори карата: Иван Меденица, Марина Илић

Година издања: 2021.

Формат: 19 cm, 208 страна

Цена: 1000, 00 РСД

У публикацији су представљене основне карактеристике дрвенастих врста строго заштићених у Србији. Од 40 строго заштићених врста, 37 је приказано у приручнику. Kњига садржи детаљан морфолошки опис представљених врста и богато је илустрована ауторским цртежима којима су истакнуте појединачне карактеристике сваке од њих. Описан је ареал ових врста и њихово распрострањење у Србији навођењем локалитета, уз посебно припремљене карте распрострањења за сваку врсту, како би се што јасније приказао географски положај ових популација. На картама је дат и статус угрожености на националном нивоу  према најновијим проценама. Публикација је незаобилазна полазна основа за наредна праћење промена у природним популацијама ових врста и основни алат у спровођењу њихове заштите.


Одабране Инвазивне стране врсте у флори Србије

Уредник: мр Верица Стојановић

Аутори: Верица Стојановић, Ивана Бједов, Ивана Јовановић, Ивана Јелић, Драгица Обратов-Петковић, Марија Нешић, Драгана Недељковић

Година издања: 2021.

Формат: 24 cm, 286 страна

У књизи је обрађено 60 одабраних биљних таксона од којих се 59 врста налазе на Прелиминарном списку инвазивних врста у Србији од 2012. године и једна нова инвазивна страна врста.

У уводном делу публикације дато је објашњење шта су инвазивне врсте и њихов негативни утицај на биодиверзитет, екосистеме, екосистемске услуге и здравље човека. За сваку врсту дати су називи фамилије, најчешће коришћени синоними (према Euro+Med PlantBase), српски назив, енглески назив, опис, порекло врсте, станиште, распрострањење, мере контроле и сузбијања, и литература. Књига је намењена свим заинтересованим странама, пре свега, за област заштите природе и биодиверзитета, као и за област шумарства, водопривреде, лова, риболова, пољопривреде и заштите животне средине, затим органима државне управе и локалне самоуправе, као и студентима факултета на којима се изучава заштита животне средине.


Вилински коњици Србије

Аутори: Aца Ђурђевић, Бојан Златковић, Марко Николић, Милош Поповић

Година издања: 2020.

Формат: 21cm, 153 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику

У књизи је представљено 67 врста вилинских коњица забележених на територији Србије. Приручник је намењен биолозима почетницима и љубитељима природе како би се упознали са основним карактеристикама ове групе инсеката и научили да их препознају у природи. За сваку врсту је дат кратак опис и богат фотографски приказ уз наглашавање карактеристика које их одвајају од сличних представника. Посебно су наведени описи станишта које свака врста насељава и дате карте распрострањености. Поред образовне функције, жеља аутора је да књига омогући најширем кругу грађана да им сваки одлазак у природу буде много занимљивији и да им омогући правилно откривање и упознавање становника природе.

Књига је штампана искључиво у образовне и промотивне сврхе.


Један ботанички дан на Старој планини – Приручник за идентификацију биљака

Уредници: Владимир Ранђеловић, Бојан Златковић

Аутори: Владимир Ранђеловић, Бојан Златковић, Марина Јушковић, Данијела Николић, Зорица Митић, Драгана Јеначковић, Милица Јовановић, Ирена Раца, Маја Јовановић, Јована Стојановић

Суиздавач: Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Година издања: 2019.

Формат: 17cm, 290 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику

Цена: 600,00 РСД

Овај својеврстан водич за флору Старе планине је публикација намењена, пре свега, ботаничарима, учесницима 13. Симпозијума о флори југоисточне Србије и суседних региона, који желе да сазнају више о интересантној флори Старе планине и Балканског полуострва. Приручник је намењен за брзу идентификацију врста на самом терену, а представља и водич за све љубитеље природе који су заинтересовани да се упознају са биљним врстама ове планине. У њему је дат кратак преглед 498 врста биљака, од којих је свака представљена фотографијом у боји. Врсте су представљене према филогенетском поретку, укључујући припаднике најважнијих породица и родова у флори Старе планине, а дати су и најважнији детаљи за визуелну идентификацију врста, као и кратак опис подручја са свим доступним информацијама. Ова књига је прави избор за упознавање биљног света Старе планине, али се може користити и у другим планинским подручјима, с обзиром на то да овде представљене врсте настањују и друге планинске масиве Србије.


Птице Пирота

Уредник: Иван Меденица

Аутор: Иван Меденица

Година издања: 2019.

Формат: 24 cm, 383 стране, писана на српском језику

Аутор се последњих 15 година бавио бележењем присуства врста птица широм Србије, те је имао прилику и да упозна фантастично биолошко царство родног Пирота. На само километар од центра Пирота, налази се компензациони базен ХЕ Пирот, једно од места најбогатијих врстама птица у Србији. У публикацији је представљено 217 врста птица које су забележене у периоду од 2005. до 2017. године. Један од куриозитета компензационог базена у Пироту је и откриће нове врсте за фауну птица Србије, пустињске грмуше. Све врсте су приказане кроз опис врсте, екологију, исхрану и њен статус и подржане фотографијама у боји. За свих 217 описаних врста могуће је скенирати и QR код, и послушати оглашавање птице. Нових 5 врста, забележених у 2018. години, напоменуте су у додатку ове књиге, и њихови описи представљени су текстуално.


Приручник за сакупљање заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива

У приручнику су, у општем делу, описана подзаконска акта која се односе на заштиту дивље флоре и фауне у Србији, дати су основни принципи заштите и одрживог коришћења природних ресурса на глобалном нивоу, кратко је приказано плантажно гајење и органска производња, а дати су и описи врста биљака, животиња, гљива и лишајева. Сврха издавања овог приручника јесте да се на једном месту обједине подаци о свим заштићеним врстама које се у Србији експлоатишу, услед чега су изложене многим негативним факторима, затим да се прикажу расположиве информације у вези са добијањем дозвола за њихово сакупљање, адресе и контакти релевантних институција, као и улога Завода за заштиту природе Србије у овој области. Приручник је намењен свима онима који се баве или планирају бављење сакупљачком делатношћу. Уредник : Верица Стојановић

Аутори: др Растко Ајтић, Ана Вуковић, Милош Вукелић, Берислава Илић, др Ивана Јелић, проф. др Радиша Јанчић, др Предраг Лазаревић, др Данило Стојановић, мр Верица Стојановић, др Слађана Шкобић

Године издања: 2014, 2016.

Формат: 25 cm, 189 страна

Цена: 800,00 РСД


Водич за потенцијалне међународне номинације Националног парка „Ђердап“

Национални парк „Ђердап“ одликују изванредни капацитети за развијање међународне сарадње, што је условљено његовим специфичним географским положајем, као и природним карактеристикама које су, како од националног, тако и од светског значаја.У студији за међународне номинације Националног парка „Ђердап“ дат је јасан приказ критеријума потребних за номинацију и избор, како би се Ђердап уврстио на листу светске природне баштине резервата биосфере у оквиру UNESCO програма „Човек и биосфера“ (Man and Biosphere-MAB), као и на глобалну мрежу „Geoparks“ (Global Geoparks Network).

Аутори: Срђан Маринчић, Маја Радосављевић, Мила Ристић, Растко Ајтић

Година издања: 2014.

Суиздавач: ЈП „НП Ђердап“

Формат: 27 cm, 78 страна


Смернице за интегрално управљање екотуризмом на подручју Националног парка Ђердап

Одрживи развој туризма у заштићеним природним добрима усмерен је ка успостављању еко и сеоског туризма, као делатности које директно зависе од квалитета природе и учешћа локалне заједнице.Увођење стратешког планирања екотуризма на простору НП „Ђердап“ и јачање кадровских капацитета за послове који би требало да омогуће екотуризму да заживи као развојна делатност, пут је да туристички потенцијали парка буду у функцији његовог одрживог развоја.

Аутори: Наташа Панић, Виолета Орловић-Ловрен

Година издања: 2014.

Суиздавач: ЈП „НП Ђердап“

Формат: 27 cm, 62 стране


Користи екосистемских услуга НП „Ђердап“ за локалне заједнице

У овој студији урађен је преглед стања екосистема НП „Ђердап“ и начина и обима коришћења њихових услуга, а дате су и смернице за рационално одрживо коришћење екосистемских услуга. Израдом студије дошло се до закључка да су капацитети природног капитала још увек очувани и да поседују потенцијал за развој.

Аутори: Владан Бједов, Биљана Крстески, Јасмина Мијовић-Магдић, Верица Стојановић, Дејана Лукић, Предраг Лазаревић,Владимир Николић, Милош Вукелић, Милорад Кличковић, Сава Симић, Милош Радаковић, Растко Ајтић, Ненад Секулић

Година издања: 2014.

Суиздавач: ЈП „НП Ђердап“

Формат: 27 cm, 106 страна


Заштићена природна добра Србије, карта 1: 300.000

Уредник: Предраг Лазаревић

Аутори карте: Живко Вукасовић, Драган Каличанин, Слађана Шкобић, Ајша Шкријељ


Заштићена природна добра Србије, карта 1: 600.000

(савијена)

Уредник : Предраг Лазаревић

Аутори карте: Живко Вукасовић, Драган Каличанин, Слађана Шкобић, Ајша Шкријељ

Издање: 2013. (друго издање)


Самоникле лековите биљке Старе планине

Природа нас је даровала богатством које није неисцрпно, и чије стање и одржавање у највећој мери зависи од односа и понашања човека, и рационалности у његовом трошењу. Завод за заштиту природе Србије покренуо је едицију приручника за дивље биљне и животињске врсте које су под контролом сакупљања, коришћења и промета, а у циљу едукације оних који се баве овом делатношћу. Приручници су припремљени и уређени као добри саветници, подсетници и помоћници свим корисницима. Стога, поред описа врсте и упутстава за правилан начин сакупљања, у њима је објављена и Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне, којом се обезбеђује правилно управљање биолошким ресурсима ради њиховог очувања, рационалног коришћења и обнављање врста на њиховом станишту.

Аутори: мр Данило Стојановић, проф.др Радиша Јанчић, др Бранислава Лакушић, мр Виолета Славковска

Суиздавач: IUCN- Светска унија за заштиту природе

Година издања: 2007.

Формат: 21 cm, 113 страна


Јестиве гљиве и лишајеви

Ова публикација би требало да послужи као сажет приручник и упутство за начин сакупљања, који ће омогућити обнављање врста на њиховом станишту. У приручнику су описане гљиве и лишајеви који се најчешће срећу на нашим просторима, а који се одликују високом конзумном вредношћу и лековитошћу, и посебно се издвајају по свом комерцијалном значају и потражњи. Приручник овакве врсте садржи и упутство о начину сакупљања, чувања и транспорту сакупљених гљива, као и законске прописе у вези са сакупљањем и стављањем у промет заштићених врста.

Аутори: Бранислав Узелац, Душка Димовић, Берислава Илић

Година издања: 2006.

Формат: 21 cm, 37 страна


Природа Србије, аспекти и значај заштите

Ова публикација представља зборник радова семинара за професионално усавршавање наставника биологије и географије, и резултат је Програма едукације за наставнике у области заштите животне средине, а на основу исказаних потреба да се тематски и методолошки повеже садржај школског градива из екологије са сазнањима о природним карактеристикама и добрима наше земље. Ови програмом се, такође, развијају компетенције наставника за интердисциплинаран приступ у настави и методе интерактивне наставе.

Група аутора

Уредници: Наташа Панић, проф. др Лидија Амиџић, Олга Миличић

Година издања: 2004.

Суиздавач: Еко фонд Ужице

Формат: 24 cm, 96 страна


Лековито биље и шумски плодови, јестиве гљиве

Ова публикација обрађује неколико биљних врста, као и један број јестивих гљива које се користе као извор лековитих и других корисних сировина. Избор је направљен на основу изразите потребе за коришћењем и интензивне експолатације ових биљака и гљива са природних станишта. Боровници, клеки, белом слезу, јагорчевини, кичици, планики и линцури прети опасност да постану изразито угрожене врсте. Системом контроле праћења, коришћења и промета дивљих биљних и животињских врста, обухваћен је и један број врста гљива. Стога су дати подаци о карактеристикама важним за распознавање и правилно сакупљање из природе. Непрофесионална и неекономична експлоатација може у догледно време угрозити њихову распрострањеност и бројност у природи.

Аутори: др Нада Ковачевић, Вида Стојшић, Жаклина Марјановић

Година издања: 2003.

Формат: 20 cm, 47 страна