Услови

Обавештење у вези примене чл. 9. Закона о заштити природе од 01. јануара 2022. годинe

Сагласно Изменама Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 – други закон и 71/2021), од 01. јануара 2022. године почиње да се примењује измењени чл. 9. Закона, који на другачији начин прописује надлежност за доношење акта о условима заштите природе.

Акт о условима заштите природе (решење), за националне паркове и заштићена подручја I и II категорије које проглашава Влада, издаје Министарство заштите животне средине (Министарство), по претходно прибављеној стручној основи надлежног завода за заштиту природе. Захтев за издавање акта о условима заштите природе за израду докумената (планова, основа, програма, пројеката), радова и активности који се односе на заштићена подручја I и II категорије се подноси Министарству. Ово Министарство ће по службеној дужности прибавити стручну основу од надлежног завода за заштиту природе.

Акт о условима заштите природе за заштићено подручје које проглашава надлежни орган аутономне покрајине, издаје надлежни орган аутономне покрајине по претходно прибављеној стручној основи надлежног завода за заштиту природе.

Завод за заштиту природе Србије издаје акт о условима заштите природе за заштићена подручја III категорије, за која акт о условима заштите природе не доноси Министарство нити надлежни орган аутономне покрајине, као и за подручја која нису заштићена у смислу прописа о заштити природе.

Захтеви за издавање акта о условима заштите природе који су предати Заводу за заштиту природе Србије закључно са 31. децембром 2021. године, биће решени од стране Завода. Захтеви који буду достављени Заводу после 01. јануара 2022. године, а спадају у надлежност Министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине, биће прослеђени надлежном органу на решавање.


Услови заштитe природе прибављају се приликом израде пројектно-техничке и просторно-планске документације, основа и програма управљања и коришћења природних ресурса и добара, односно када носилац пројекта (правно или физичко лице) користи природне ресурсе, обавља радове, врши различите интервенције и обавља друге делатности чиме утиче на природу.

Захтев за издавање услова заштите природе може да се односи само на један план, основу, програм, пројекат, рад или активност.

Захтев обавезно садржи:

• тачан назив правног лица које подноси захтев, његову адресу, e-mail адресу и контакт телефон, као и порески идентификациони број, а уколико захтев подноси физичко лице: име и презиме, адресу, e-mail адресу, контакт телефон (мобилни) и јединствени матични број
• податке о врсти радова и носиоцу израде документа, односно инвеститору
• податке о локацији и просторном обухвату са одговарајућим картографским и графичким прилозима, а за пројекте, и копију катастарског плана а нарочито:
– листу с бројевима катастарских парцела, катастарским општинама и општинама
– шејп (shape) фајл у пројекцији
– координате самог објекта или локације на којима се врше радови, које треба да буду у следећем координатном систему:

WGS_1984_UTM_Zone_34N
WKID: 32634 Authority: EPSG
Projection: Transverse_Mercator
False_Easting: 500000,0
False_Northing: 0,0
Central_Meridian: 21,0
Scale_Factor: 0,9996
Latitude_Of_Origin: 0,0
Linear Unit: Meter (1,0)

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984
Angular Unit: Degree (0,0174532925199433
Prime Meridian: Greenwich (0,0)
Datum: D_WGS_1984
Spheroid: WGS_1984
Semimajor Axis: 6378137,0
Semiminor Axis: Semiminor Axis: 6356752,314245179
Inverse Flattening: 298,257223563

• кратак опис циљева због којих се документ израђује, намераваних активности у оквиру реализације и главних очекиваних резултата, а за пројекат и идејно решење.
* Опционо уколико је број координата мањи од 20. Уколико је број координаа већи од 20 шејп је обавезан.

За детаљна геолошка истраживања пројекат се доставља у дигиталној форми, на носачу информација као што је ЦД или ДВД. Услови заштите природе издају се у форми решења.

За издавање решења о условима заштите природе, поред републичке административне таксе, плаћа се и такса (накнада) за издавање акта о условима заштите природе.
Висина и начин обрачуна и наплате ове таксе, обвезници таксе и ослобађање или умањење од обавезе плаћања таксе прописује се на основу Правилника о висини и начину обрачуна наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе (“Службени гласник РС“ бр. 73/2011 и 106/2013).
Незванични пречишћени правилник преузмите ОВДЕ.

Поступак подношења захтева:

При подношењу захтева за издавање акта о условима заштите природе, да би предмет био разматран, потребно је да доставите доказ о уплати Републичке административне таксе.

Такса је одређена у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 144/2020, 138/2022, Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси – 54/2023 усклађени дин. изн. и 92/2023).

– за подношење захтева за издавање услова заштите природe – 940,00 дин. (Тарифни број 186а);
– за подношење захтева за издавање Мишљењa – 380,00 динара (Тарифни број 1.);
– за подношење жалбе – 560,00 динара (Тарифни број 6.) и
– за подношење захтева за издавање преписа/фотокорије – 490,00 динара (Тарифни број 13.).

Захтев за издавање услова заштите природе може да се односи само на један план, основу, програм, пројекат, рад или активност.

Пример за уплату таксе:

Уколико се плаћање врши готовински наводи се шифра плаћања 153, а ако се плаћање обавља вирмански шифра плаћања је 253.

Напомена:            

– Назив правног лица или име и презиме (за физичко лице) на уплатницама мора да се слаже са захтевом; 

– Потврда о уплати такси се доставља УЗ ЗАХТЕВ за издавање услова (мишљења) препорученом поштом, електронском поштом или преко писарнице.

Сходно члану 18. Закона о републичким административним таксама, ослобођени су од плаћања таксе:

1. органи, организације и институције Републике Србије;
2. органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
3. организације обавезног социјалног осигурања;
4. установе основане од стране Републике Србије, аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе;
5. цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским заједницама;
6. Црвени крст Србије;
7. дипломатско-конзуларна представништва стране државе, под условом узајамности.

Уколико подносилац захтева у року од две године од добијања решења о условима заштите природе не отпочне радове и активности на које се решење односи, дужан је да прибави нови акт.

Против решења о условима заштите природе може се изјавити жалба Министарству надлежном за послове заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу за заштиту природе Србије уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 560,00 динара на текући рачун бр. 840-31395845-78, позив на број 59-013 по моделу 97.

У складу са Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20), Завод за заштиту природе Србије, као ималац јавних овлашћења, почев од 01.01.2016. године, решења о условима заштите природе издаје у оквиру обједињене процедуре кроз Централни информациони систем за електронско поступање.

Начин, предмет и поступак подношења захтева регулисан је Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Служнбени гласник РС“, бр. 68/19).