Заштићена природна добра по законима до 2009. године

Природни простори око непокретних културних добара

Природни простори око непокретних културних добара су простори који са непокретним културним добром и његовом непосредном околином чини амбијенталну целину и од значаја је...

Меморијални природни споменици

Меморијални природни споменици су појединачни објекти природе или простори посебних природних вредности који су везани за историјске или легендарне догађаје.