Подзаконска акта

Област заштите природе нормативно је регулисана Законом о заштити природе и другим законским и подзаконским актима који се непосредно или посредно односе на природу и заштиту природних добара и ресурса. Поред примене бројних закона, где је доношење Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон) којим се уређују заштита и очување природе, биолошка, геолошка и предеона разноврсност, било од нарочитог значаја, за нормативно регулисање ове области значајна су и многа подзаконска акта. Хармонизацијом правних прописа у области заштите животне средине и природе са прописима Европске уније која је у току, узимају се у обзир и примењују европски и светски стандарди у заштити природе. Такође, унапређењу и усклађивању очувању националне природне баштине доприноси и примена међународних конвенција које је потписала наша земља.

Подзаконска акта релевантна за заштиту природе: