Заштита природе

Национална еколошка мрежа

Еколошка мрежа представља скуп функционално и просторно повезаних или просторно блиских подручја, односно еколошки значајних подручја и еколошких коридора, са циљем очувања, обнaвљања и...

Еколошка мрежа EU – Натура 2000

Натура 2000 је мрежа заштићених подручја унутар граница Европске уније. Осмишљена је тако да се на основу Директиве о очувању природних станишта и дивљих...

Геоморфологија

Геоморфологија је научна дисциплина која се бави истраживањем рељефа. Под рељефом се подразумевају облици на површини земље који настају и мењају се под утицајем...

Хидрологија

Хидрологија је наука која изучава воде у природи, њихово распрострањење, и одређује закономерности развоја појава и процеса у природи. У очувању и заштити природе...

Спелеологија

Спелеолошким објектима, у ужем смислу, сматрају се пећине и јаме као подземни облици рељефа настали карстним процесом. Пећинама (caves) се називају хоризонтални и субхоризонтални подземни канали. Јамама (pits) се...

Палеонтологија

"Исти део Земље није био увек море, нити копно, већ се током времена све мења". Аристотел Геолошким и палеонтолошким истраживањима, која се интензивно врше већ...

Геологија

Геологија је наука која се бави проучавањем Земље, њеног настанка, процеса који су је обликовали и њеног састава и структуре. Сложене геолошке активности, које су...

Строго заштићене дивље врсте

Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива обухваћено је 2633 дивљих врста. Ради очувања биолошке разноврсности...

Заштићене дивље врсте

У Прилогу II Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива наведене су заштићене дивље врсте које...

Специјални резерват природе „Увац“

Специјални резерват природе „Увац” налази се на југозападу Србије, у зони Старог Влаха. Обухвата део клисуре реке Увац и њених притока Вељушнице, Кладнице и...