Захтеви за мишљења

Након што Завод изда решење – акт о условима заштите природе приликом израде пројектно-техничке, просторно-планске и друге техничке документације, Завод у складу са чланом 9. став 10. Закона о заштити природе, издаје мишљење о инкорпорираности, односно усклађености докумената: планова, основа, програма, пројеката, са издатим условима заштите природе.

Завод издаје мишљења и у другим случајевима предвиђеним Законом о заштити природе, као и другим релевантним прописима.

Захтев обавезно садржи:

• тачан назив правног лица које подноси захтев, његову адреса, e-mail адресу и контакт телефон, као и порески идентификациони број, а уколико захтев подноси физичко лице: име и презиме, адресу, e-mail адресу, контакт телефон (мобилни) и јединствени матични број

• уколико се тражи мишљење о уграђености услова о заштити природе са документима (планови, основе, програми, пројекти), доставља се и предметни документ

• податке о локацији и просторном обухвату са одговарајућим картографским и графичким прилозима, а за пројекте и са копијом катастарског плана а нарочито:

– листу с бројевима катастарских парцела, катастарским општинама и општинама

* шејп (shape) фајл у пројекцији

– координате самог објекта или локације на којима се врше радови, које треба да буду у следећем координатном систему:

WGS_1984_UTM_Zone_34N

WKID: 32634 Authority: EPSG

Projection: Transverse_Mercator

False_Easting: 500000,0

False_Northing: 0,0

Central_Meridian: 21,0

Scale_Factor: 0,9996

Latitude_Of_Origin: 0,0

Linear Unit: Meter (1,0)

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Angular Unit: Degree (0,0174532925199433

Prime Meridian: Greenwich (0,0)

Datum: D_WGS_1984

Spheroid: WGS_1984

Semimajor Axis: 6378137,0

Semiminor Axis: Semiminor Axis: 6356752,314245179

Inverse Flattening: 298,257223563

• кратак опис циљева због којих се документ израђује, намераваних активности у оквиру реализације и главних очекиваних резултата, а за пројекат и идејно решење.

* Опционо уколико је број координата мањи од 20. Уколико је број координаа већи од 20 шејп је обавезан.

• кратак опис активности или сврху потраживања мишљења.

Мишљење се издаје у форми која нема форму управног акта.

За издавање мишљења плаћа се Републичка административна такса.

Поступак подношења захтева:

Захтев за издавање мишљења, заједно са доказом о плаћеној Републичкој административној такси у износу од 380,00 динара, подноси се Заводу за заштиту природе Србије, достављањем на адресу седишта Завода, Ул. Јапанска 35, Нови Београд или на адресу Канцеларије у Нишу, Ул. Вожда Карађорђа бр. 14, Ниш или преко писарница Завода или Канцеларије у Нишу или на путем мејла pisarnica@zzps.rs.

У законом предвиђеном року Завод израђује мишљење, које препорученом пошиљком доставља на адресу подносиоца захтева.

Републичка административна такса је одређена у складу са Законом о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-исправка, 61/2005, 101/2005-др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-др. закон и 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 95/2018, 86/2019, 90/2019-исправка, 144/2020, 138/2022, 92/2023 и Усклађеним динарским износима Тарифе републичких административних такси – 54/2023). Ова такса износи 380,00 динара.

Пример уплатнице:

Уколико се плаћање врши готовински наводи се шифра плаћања 153, а ако се плаћање обавља вирмански шифра плаћања је 253.

Напомена: Назив правног лица или име и презиме физичког лица на уплатницама мора да се слаже са називом подносиоца захтева.