Међународне конвенције

Област заштите природе нормативно је регулисана Законом о заштити природе и другим законским и подзаконским актима који се непосредно или посредно односе на природу и природна добра. Поред примене закона, где је доношење Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон) којим се уређују заштита и очување природе, биолошка, геолошка и предеона разноврсност, било од изузетног значаја, за нормативно регулисање ове области значајна су и многа подзаконска акта. Хармонизацијом правних прописа из области заштите животне средине и природе са прописима Европске уније која је у току, у области заштите животне средине и природе узимају се у обзир и примењују европски и светски стандарди. Такође, унапређењу и усклађивању заштите природе доприноси и примена одредби и принципа међународних конвенција чији је наша земља потписник.

Међународне конвенције из области заштите природе чији је наша земља потписник: