pornhub

Резервати природе

Специјални резерват природе „Увац“

Специјални резерват природе „Увац” налази се на југозападу Србије, у зони Старог Влаха. Обухвата део клисуре реке Увац и њених притока Вељушнице, Кладнице и...

Строги природни резерват „Кукавица“

Строги резерват природе "Кукавица", највећи резерват чисте букове шуме (Fagetum moesiacae serbicum Rud.), аутохтоне, спонтано развијене шумске заједнице потпуног склопа, повољних станишних услова, са...

Специјални резерват природе „Ртањ“

Ртањ је издвојена планинска целина изузетних геолошких, геоморфолошких, биолошких, историјских и естетских вредности. Посебну вредност представља специфичан крашки рељеф стрмих падина, са дубоким јамама...

Специјални резерват природе „Јерма“

Природно добро се налази у Југоисточној Србији и обухвата масиве Гребена и Влашке планине као и већи део слива реке Јерме (притоке Нишаве). Специјални...

Специјални резерват природе „Сува планина“

Сува планина је масив са изузетним појавама и облицима крашког рељефа и ризница седимената различите старости богатих фосилном флором и фауном. До сада је...

Специјални резерват природе „Клисура реке Милешевке“

Река Милешевка je између планинских масива Златара и Јадовника формирала дивљу кречњачку клисуру дугу 24 km. Ова клисура достиже дубину од чак 1.230 m,...

Специјални резерват природе „Гоч-Гвоздац“

Природно добро "Гоч-Гвоздац" представља изузетно шумовито планинско подручје, које је као карактеристичан шумски мозаик аутохтоних врста дрвећа Србије проглашен за наставно научни истраживачки центар...

Специјални резерват природе „Клисура реке Трешњице“

Клисура реке Трешњице је стављена под заштиту ради очувања једног од последњих станишта и популације природне реткости белоглавог супа (Gyps fulvus Habl.) и станишта...

Специјални резерват природе „Јелашничка клисура“

Јелашничка клисура је заштићена ради очувања станишта природних реткости, ендемо-реликтних врста српске рамондије (Ramonda serbica Pancic), наталијине рамондије (Ramonda natalia Pancic), српска вијошница (Parietaria...

Општи резерват природе „Винатовача“

Ha простору Србије постоји укупно 11 букових резервата, чија је природна вредност заснована на типичности, репрезентативности, изворном карактеру и очуваности аутохтоне заједнице мезијске букве...