Општи резерват природе „Винатовача“

Категорија:

Ha простору Србије постоји укупно 11 букових резервата, чија је природна вредност заснована на типичности, репрезентативности, изворном карактеру и очуваности аутохтоне заједнице мезијске букве (Fagetum moesiacae serbicum). У Србији постоји 6 резервата природе са чистом шумом букве прашумског карактера. To су: „Данилова коса”, „Фељешана”, „Кукавица”, „Винатовача”, „Голема река” и „Бусовата”.
Резерват природе „Винатовача” се налази у источној Србији, на планини Бељаници, у горњем сливу реке Ресаве, у долини потока Винатовац. Налази се на надморској висини од 630-870 m, на североисточној експозицији, укупне површине од 37,43 ha. Резерват представља чисту букову састојину (Fagetum moesiacae montanum serbicum Rud.) прашумског карактера развијену на изузетно повољним земљишним и климатским условима.

Појединачна стабла су висока до 46 m, јаких прсних пречника преко 1 m и старости око 200 година. Буква је овде имала оптималне услове за развој, те је повећањем бројности стабала и покровности круна, као и развитком кореновог система и значајним учешћем у изградњи дебелог слоја стеље, потискивала постепено друге врсте, градећи чисте састојине.
Састојина букве прашумског типа заштићена је и проглашена као Строги природни резерват 1957. године. Због своје изузетности и очуваности Резерват „Винатовача” је 1986. године од стране учесника IUFRO (Међунарна унија за истраживања у шумарству) оцењен као репрезентативан и представља реткост и за Европу.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

Ι категорија заштите – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

ПОВРШИНА

37 ha и 43 а.

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ

Установљен је режим заштите Ι степена.

ОПШТИНА/Е

Деспотовац

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

– Решење о стављању под заштиту државе састојине букове шуме у шумском масиву „Јужни Кучај“ („Службени гласник НРС“, бр. 56/57) из 1957год.;

– Решење број 322-13/1/74-04 – СО Деспотовац из 1974 год.

АКТ О ЗАШТИТИ

Уредба о заштити Општег резервата природе „Винатовача“ („Службени гласник РС“, бр. 9/1995).

УПРАВЉАЧ

Јавно предузеће „Србијашуме“.

Повезано