pornhub

Заштићена подручја

Парк природе „Сићевачка клисура

Сићевачка клисура је заштићена као подручје изузетне биолошке разноврсности и станиште или боравиште великог броја ендемичних, ендемореликтних, реликтних и ретких врста биљака и животиња,...

Строги природни резерват „Кукавица“

Строги резерват природе "Кукавица", највећи резерват чисте букове шуме (Fagetum moesiacae serbicum Rud.), аутохтоне, спонтано развијене шумске заједнице потпуног склопа, повољних станишних услова, са...

Специјални резерват природе „Ртањ“

Ртањ је издвојена планинска целина изузетних геолошких, геоморфолошких, биолошких, историјских и естетских вредности. Посебну вредност представља специфичан крашки рељеф стрмих падина, са дубоким јамама...

Специјални резерват природе „Јерма“

Природно добро се налази у Југоисточној Србији и обухвата масиве Гребена и Влашке планине као и већи део слива реке Јерме (притоке Нишаве). Специјални...

Специјални резерват природе „Сува планина“

Сува планина је масив са изузетним појавама и облицима крашког рељефа и ризница седимената различите старости богатих фосилном флором и фауном. До сада је...

Специјални резерват природе „Клисура реке Милешевке“

Река Милешевка je између планинских масива Златара и Јадовника формирала дивљу кречњачку клисуру дугу 24 km. Ова клисура достиже дубину од чак 1.230 m,...

Специјални резерват природе „Гоч-Гвоздац“

Природно добро "Гоч-Гвоздац" представља изузетно шумовито планинско подручје, које је као карактеристичан шумски мозаик аутохтоних врста дрвећа Србије проглашен за наставно научни истраживачки центар...

Специјални резерват природе „Клисура реке Трешњице“

Клисура реке Трешњице је стављена под заштиту ради очувања једног од последњих станишта и популације природне реткости белоглавог супа (Gyps fulvus Habl.) и станишта...

Специјални резерват природе „Јелашничка клисура“

Јелашничка клисура је заштићена ради очувања станишта природних реткости, ендемо-реликтних врста српске рамондије (Ramonda serbica Pancic), наталијине рамондије (Ramonda natalia Pancic), српска вијошница (Parietaria...

Национални парк „Шар планина“

Шар-планина се налази на подручју Kосова и Метохије и представља висок јужни обод Србије дуг 85 km. За национални парк је проглашена 1993. године...