Прихват и збрињавање живих примерака дивљих животиња

У оквиру стручних послова заштите природе, Завод за заштиту природе Србије учествује и у преузимању и збрињавању јединки строго заштићених и заштићених дивљих животињских врста које се налазе на Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива. Поступак је сличан и са одузетим или заплењеним примерцима дивљих животиња врста које се налазе на овом Правилнику, као и на прилозима Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама и CITES Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре и уколико се не држе у складу са Правилником о условима држања, начину обележавања и евидентирања дивљих животиња у заточеништву.

Прихват и привремено или трајно збрињавање болесних, повређених, напуштених и онеспособљених за самостално преживљавање, као и одузетих живих примерака строго заштићених, заштићених и алохтоних дивљих врста животиња, реализују прихватилишта, зоолошки вртови и другa правнa или физичка лица, која испуњавају законом прописане услове и поседују дозволу за рад издату од стране Министарства заштите животне средине.

Особа које нађе примерак строго заштићене или заштићене дивље врсте животиње, обавештава Министарство заштите животне средине (инспекција Сектора за надзор и предострожност у животној средини) или Завод за заштиту природе Србије о:

• пронађеним мртвим примерцима;

• живим примерцима који су болесни, повређени или који нису способни да самостално преживе у природи.

Поступак збрињавања живих примерака дивљих животиња:

• започиње пријемом информације о налазу примерка и врсти дивље животиње, као и о самој локацији;

• уколико се на основу добијених информација утврди да је животиња у добром здравственом и кондиционом стању, и ако се процени да је пронађени примерак способан да самостално преживи, препоручује се особи која је пронашла јединку да је пусти на место налаза или на слично и погодно станиште у близини;

• уколико се на основу разговора утврди да је потребно пружити помоћ јединки, тј. да се не може помоћи саветодавно и када стручни сарадници Завода процене да је неопходна теренска интервенција, организује се одлазак на пријављену локацију;

• уколико се процени да је потребно привремено или трајно збринути пронађени живи примерак дивље животиње и пружити јој ветеринарску помоћ, стручни сарадници Завода и/или инспекција транспортује јединку специјализованим возилом до регистрованог прихватилишта у Зоолошки врт на Палићу или у Београдски зоолошки врт;

• ако се након указане неге и лечења процени од стране ветеринара и/или стручног лица да је опоравак јединке успешан и потпун, стручни сарадници Завода преузимају јединку из прихватилишта и враћају је у слободну природу, на место самог налаза, или на слично погодно станиште. У прихватилишту се трајно збрињавају јединке које нису способне да самостално опстану у природи.

Као и у случајевима када се нађе примерак строго заштићене или заштићене дивље врсте животиње, уколико се при стручном надзору Завода и инспекцијском надзору Министарства заштите животне средине у продавницама кућних љубимаца, одгајивачницама дивљих животиња, зоолошким вртовима и код других правних и физичких лица установи да се са строго заштићеним, заштићеним и алохтоним дивљим врстама поступа супротно одредбама Закона о заштити природе, стручни сарадници Завода са инпекторима учествују у транспорту и збрињавању привремено или трајно одузетих живих примерака дивљих животиња до прихватилишта. Министарство одлучује о поступању са привремено задржаним, привремено одузетим, трајно одузетим и напуштеним примерцима дивљих животиња у складу са прописом којим се уређује прекогранични промет и трговина врстама дивље флоре и фауне. Примерци ових дивљих врста одузимају се уз издавање потврде о одузимању.