Издавање мишљења за сакупљање и стављање у промет заштићених врста

Одређене врсте дивље флоре и фауне, њихови развојни облици и делови могу се сакупљати и стављати у промет на начин и под условима утврђеним у дозволи коју издаје Министарство заштите животне средине, по претходно прибављеном мишљењу Завода за заштиту природе Србије, односно Покрајинског завода за заштиту природе, уколико се ради о сакупљању дивљих врста на територији АП Војводине.

Акт којим се одређују дивље врсте флоре, фауне и гљива чије се сакупљање из природних станишта, коришћење и промет ставља под контролу, како се не би угрозило повољно стање њихових популација, је Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне. Донета је у складу са Законом о заштити животне средине, а усаглашена је и са Законом о заштити природе и Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива.

У складу са процедуром, правна лица, односно предузетници подносе Министарству заштите животне средине захтев за добијање дозволе за сакупљање из природе заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива које се налазе на листи Уредбе о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне дивљих врста. На састанку Комисије за спровођење конкурса за издавање дозволе за сакупљање заштићених врста дивље флоре, фауне и гљива проверава се исправност поднетог захтева и да ли су тражене количине у складу са контигентима утврђеним за сваку појединачну врсту за текућу годину.

Након тога, Министарство прослеђује Заводу сву документацију са захтевом на мишљење. По добијању мишљења за сакупљање дивље флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе у складу са законским прописима, које садржи и податке о заштићеним подручјима на којима је дозвољено, ограничено или забрањено сакупљање, Министарство издаје дозволу у форми решења.

За издавање мишљења у захтеву за добијање дозволе је потребно навести:

• назив и адресу подносиоца захтева са именом и презименом одговорног лица и јединственим матичним бројем и контакт телефон;

• научне и народне називе заштићених дивљих врста и количине предвиђене за сакупљање у свежем, односно сировом стању (непрерађене);

• начин организовања сакупљања тј. локалитете (по окрузима, општинама и најближим насељима), адресе откупних станица и одговорних лица с контакт телефонима за дате откупне станице;

• податке о објектима, постројењима и уређајима за складиштење, прераду и промет;

• степен прераде сакупљених примерака заштићених дивљих врста;

• сву осталу потребну документацију (извод из АПР, доказ о уплаћеној администартивној такси, уверење Привредног суда и уверење Прекршајног суда).

Такса за мишљење Завода за сакупљање дивље флоре, фауне и гљива у комерцијалне сврхе се не наплаћује.

Пошто Завод води евиденцију о начину и обиму коришћења заштићених дивљих врста ради утврђивања и праћења стања популација, правно лице је у обавези да Министарству и Заводу поднесе извештај о количинама и локалитетима сакупљених, искоришћених и стављених у промет заштићених дивљих биљних и животињских врста и то до 31. јануара текуће године за претходну годину и то на обрасцу о сакупљању и промету заштићених врста, који се даје за сваку врсту и сваку откупну станицу (Образац ОЗВ).

Треба напоменути да право на сакупљање стичу само правна лица односно предузетници који по подношењу захтева за добијање дозволе за сакупљање заштићених дивљих врста испуњавају прописане услове из Конкурса за сакупљање комерцијалних дивљих врста који до 1. марта текуће године објављује Министарство заштите животне средине. Осим тога, правно лице које врши промет врста дивље флоре и фауне дужно је овом Министарству да уплати накнаду за коришћење природних ресурса у износу од 10% од тржишне цене дивљих врста утврђене на годишњем нивоу.