Издавање мишљења за прекогранични промет и трговину примерцима заштићених и дивљих врста биљака и животиња

У складу са Законом о потврђивању Конвенције о међународном промету угрожених врста дивље фауне и флоре, Законом о заштити животне средине, Законом о заштити природе и Правилником о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, Министарство заштите животне средине издаје CITES дозволе и потврде. Прекогранични промет се врши под условом да увоз, односно извоз није забрањен, да количина или број примерака дивље флоре и фауне којом се врши прекогранични промет неће угрозити опстанак те врсте, као и под другим условима прописаним законом.

Завод за заштиту природе Србије је једна од овлашћених научних и стручних установа која издаје мишљење у поступку издавања дозвола и других аката (потврде, мишљења, обавештења и др.) за прекогранични промет (увоз, извоз, унос, износ или транзит), трговину и узгој примерака дивљих врста, њихових делова и деривата, заштићених на основу закона и потврђених међународних уговора, као и за увоз живих примерака алохтоних дивљих врста које нису заштићене.

У складу са процедуром, правно лице, предузетник и физичко лице подноси Министарству заштите животне средине, односно Групи за спровођење CIТЕС Конвенције захтев за издавање дозволе за прекогранични промет и трговину примерцима заштићених и дивљих врста биљака и животиња. Захтев и сва остала упутства и документа су доступна на сајту Министарства: http://www.ekologija.gov.rs/dozvole-obrasci/zastita-biodiverziteta/cites-dozvole-i-potvrde/

Министарство електронским путем прослеђује захтев и осталу документацију Заводу ради прибављања стручног мишљења. За издавање мишљења Завода потребно је да се у захтеву наведу:

• име и презиме, адреса и контакт телефон;

• научни и народни назив дивље врсте, број и порекло примерака;

• сврха коришћења предметних примерака;

• у случају извоза, подаци о извознику и држави извоза;

• доказ да су примерци дивље флоре и фауне стечени у складу са потврђеним међународним уговором и прописима о заштити одређених врста у држави извоза или поновног извоза.

Такса за мишљење Завода за прекогранични промет и трговину примерцима заштићених и дивљих врста биљака и животиња се не наплаћује.

При давању стручног мишљења Завод утврђује да ли увоз, извоз, поновни извоз или унос угрожава опстанак у природи строго заштићених, заштићених и других дивљих врста, како да се поступа са заплењеним и одузетим примерцима дивљих врста, да ли су испуњени услови за држањe живих примерака дивљих врста у заточеништву, да ли су примерци узгојени у заточеништву или вештачки размножени, да ли су примерци дивљих врста прописно обележени и постоји ли доказ о пореклу примерака дивљих врста, а пружа и стручну помоћ Министарству и другим надлежним органима при таксономском одређивању дивљих врста и врши друге послове везане за спровођење потврђених међународних уговора.

Правилником о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама је дефинисано да овлашћене научне и стручне установе издају мишљења у поступку издавања дозвола и других аката за:

– увоз примерака заштићених врста из Прилога I Правилника о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама, с тим да су утврдиле да:

• уношење у Републику Србију нема штетан утицај на статус очувања тих врста или на величину територије коју заузимају одговарајуће популације тих врста;

• је уношење у Републику Србију потребно за:

а) напредак науке и спровођење нужних биомедицинских истраживања,

б) узгој или размножавање у сврху очувања врста,

в) истраживање и образовање у сврху очувања врста и

г) друге потребе које нису штетне за опстанак врста;

• је смештај намењен живом примерку у одредишту одговарајуће опремљен за његово примерено држање и негу;

– увоз примерака заштићених врста из Прилога II, с тим да су утврдиле да:

• уношење у Републику Србију нема штетан утицај на статус очувања врсте или на величину територије коју заузима одговарајућа популација те врсте узимајући у обзир садашњи или предвиђени ниво трговине;

– увоз примерака врста из Прилога III и IV, VII и VIII, с тим да су утврдиле да:

• уношење у Републику Србију нема штетан утицај на статус очувања врсте или на величину територије коју заузима одговарајућа популација те врсте у држави порекла, узимајући у обзир садашњи или предвиђен ниво трговине,

• не постоји опасност по аутохтоне врсте, уколико дође до случајног или намерног бега примерака у слободну природу Републике Србије,

• је смештај намењен живим примерцима у одредишту одговарајуће опремљен за њихово примерено држање и негу;

– извоз и поновни извоз из Републике Србије примерака заштићених врста из Прилога I, II, III, VII и VIII при чему с тим да су утврдиле да хватање или сакупљање примерака из природе, или њихов извоз, неће имати штетан утицај на статус очувања тих врста или на величину територије коју заузима одговарајућа популација тих врста;

– увоз живих примерака алохтоних дивљих врста које нису дате у Прилозима I до IX Правилника,

– увоз коже, кожних прерађевина и других производа пореклом од примерака врста из Прилога IX Правилника уловљених традиционалним ескимским ловом или да се ради о увозу у некомерцијалне сврхе;

– премештај примерака врсте из Прилога I Правилника тако да је смештај који је намењен у месту у које се шаље одговарајуће опремљен за његово примерено држање и негу;

– утврђивање порекла примерака дивљих животиња рођених у заточеништву и вештачко размноженим примерака дивљих биљних врста;

– поступање са трајно одузетим примерцима живих животиња при увозу или уносу.

Министар заштите животне средине може да забрани или ограничи увоз одређених алохтоних дивљих врста на основу мишљења овлашћене научне или стручне организације у складу са прописаним условима. Ово се посебно односи за случајеве када увоз представља опасност по аутохтоне врсте, здравље или безбедност људи, ако ниво трговине може да угрози опстанак популације дате дивље врсте у природи и уколико је превисок проценат угинућа примерака дате дивље врсте у транспорту.