Обједињена процедура

У складу са Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 -УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19), Завод за заштиту природе Србије, као установа која припада имаоцима јавних овлашћења и на коју се овај Закон примењује у делу који није у супротности са Законом о заштити природе, почев од 01.01.2016. године решења о условима заштите природе издаје у оквиру обједињене процедуре кроз Централни информациони систем за електронско поступање.

Начин, предмет и поступак подношења захтева регулисан је Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, бр. 113/15, 96/16, 120/17).