Издавање мишљења за истраживање строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива

У складу са Законом о заштити природе, дозвољене радње са строго заштићеним и заштићеним дивљим врстама биљака, животиња и гљива за потребе истраживања и образовања, поновног насељавања (репопулације), реинтродукције, поновног уношења и узгоја у in-situ и еx-situ условима итд., а која се не сматрају штетним по опстанак њихових популација, одобрава надлежно Министарство за заштиту животне средине по претходном прибављењом стручном мишљењу Завода за заштиту природе Србије. У складу са процедуром, научно-истраживачке организације и институције подносе захтев за добијање дозволе за сакупљање дивљих врста у научноистраживачке и образовне сврхе Министарству, које прослеђује Заводу сву документацију са захтевом на мишљење. По добијању мишљења, Министарство издаје дозволу у форми решења.

За издавање мишљења у захтеву за добијање дозволе је потребно навести:

• разлоге, сврху и циљ сакупљања, односно врсту планираних активности с називом пројекта на основу којег се обавља истраживање,

• имена и презимена сарадника који ће обављати сакупљање дивљих врста биљака, животиња и гљива,

• научне називе дивљих врста и број јединки предвиђених за сакупљање,

• место/локације и на којима ће се тражене активности спроводити,

• период (време) спровођења наведених радњи и

• методе истраживања (хватање, сакупљање, обележавање, узорковање и сл.) које ће бити примењене.

Мишљење Завода односи се само на наведене активности у поднетом захтеву и важи за текућу годину. Ради вођења евиденције о распрострањењу, начину и обиму коришћења строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, подносилац захтева је у обавези да Заводу за заштиту природе Србије достави извештај по издатој дозволи Министарства. Без достављеног извештаја из претходне године, Завод неће издати мишљење за нови поднети захтев у наредној години.

Таксе за мишљења Завода за сакупљање и истраживање строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива се не наплаћују.

Осим у научноистраживачке сврхе, Завод издаје мишљење у поступку добијања дозволе Министартва, по истој процедури, и за:

• употребу одређених средстава за хватање и убијање дивљих врста животиња;

• уношење алохтоних дивљих врста и њихових хибрида у контролисане услове;

• увоз, извоз, унос и износ примерака дивљих врста, њихових делова и деривата, заштићених на основу закона и потврђених међународних уговора, као и за увоз живих примерака алохтоних дивљих врста које нису заштићене.