Централни регистар заштићених природних добара

Заштићена природна добра уписују се у регистар заштићених природних добара.

Регистар заштићених природних добара представља електронску базу података о заштићеним подручјима, подручјима под претходном заштитом, заштићеним врстама и покретним заштићеним природним документима и води се као централни и покрајински.

Завод за заштиту природе Србије води Централни регистар заштићених природних добара (Правилник о начину и садржају вођења регистра заштићених природних добара, „Службени гласник РС“, бр. 81/2010) континуирано од свог оснивања.

Законом о заштити споменика културе и природних реткости („Службени гласник НРС“ 54/1948) прописана је обавеза Завода за заштиту и научно проучавање природних реткости Народне Републике Србије у Београду да води централну картотеку природних реткости на територији Народне Републике Србије. Строги природни резерват „Острозуб“ који се налази на територији града Лесковца и општине Црна Трава заштићен је 27. марта 1948. године и прва је природна реткост уписана ову јавну књигу.

Од тада се у Централни регистар заштићених природних добара уносе и редовно ажурирају подаци о заштићеним природним добрима на територији Републике Србије.