pornhub

Строги природни резерват „Кукавица“

Категорија:

Строги резерват природе “Кукавица”, највећи резерват чисте букове шуме (Fagetum moesiacae serbicum Rud.), аутохтоне, спонтано развијене шумске заједнице потпуног склопа, повољних станишних услова, са стаблима букве старости око 140 година. Простире се на југоистоку Србије на обали Јужне Мораве, у Пчињском и Јабланичком округу. Планински масив Кукавице припада Родопском планинском систему, а највиши врх је Влајина на 1442 m надморске висине. Геолошка подлога претежно је сачињена од гнајса у фази распадања, насталих метаморфозом ситнозрних кластита. Матични супстрат чине претежно кристаласти шкриљци, а земљишта припадају развојној серији на киселим и силикатним стенама. Најзаступљенији тип земљишта су кисела смеђа земљишта, профила А-(В)-С. Заштићени шумски екосистем резервата припада комплексу мезофилних букових и буково- четинарских типова шума. Очуваност састојине прашумске структуре у резервату природе „Кукавица“ основа је за очување геофонда букве и њених заједница. У вегетацијском појасу од око 500 m, односно висинском дијапазону од 670 m до 1200 m н.в. промена орографских и едафских карактеристика условила је појаву више различитих заједница, односно типова букових шума које имају еколошку вредност и биолошку стабилност строго заштићене планинске букове заједнице. На простору резервата јављају се следећи типови букових шума:

➢ Типична планинска шума букве (Fagetum moesiaceae montanum typicum),

➢ Планинска шума букве са слаборазвијеним зељастим покривачем (Fagetum moesiaceae montanum nudum- pauperum) и

➢ Ацидофилна шума букве са Бекицама (Luzulo- Fagetum moesiaceae).

Простор Кукавице богат је сливовима Кукавичке, Јабуковачке, Рдовске, Летовичке, Јастребачке и Бистричке реке. На простору резервата, као и у ширем окружењу, постоји велики број различитих и разноврсних станишта многобројних врста фауне и флоре.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

Ι категорија заштите – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

ПОВРШИНА

75,76 ha.

РЕЖИМ/И ЗАШТИТЕ

Успостављен је режим I степена заштите.

ОПШТИНА/Е

Владичин Хан, КО Рдово, Зебинце.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Решењем о заштити строгог резервата природе „Кукавица“, скупштине општине Владичин Хан бр. 021-26/80-4 из 1980. године, стављена је под заштиту чиста састојина букве (Fagus moesiaca).

АКТ О ЗАШТИТИ

Уредба о проглашењу строгог резервата природе „Кукавица“, 05 број 110-11526/2014 („Службени гласник Републике Србије“ 107/2014).

УПРАВЉАЧ

ЈП „Србијашуме“.

Повезано