Специјални резерват природе „Јерма“

Категорија:

Природно добро се налази у Југоисточној Србији и обухвата масиве Гребена и Влашке планине као и већи део слива реке Јерме (притоке Нишаве). Специјални резерват природe “Јерма” чини јединствен комплекс долина и кречњачких клисура са импозантним литицама, високим преко 700 m, са бројним пећинама, јамама, увалама, вртачама и остењацима. Читавим простором доминира кречњачки масив Асеново кале висок 1.032 m.

Природно добро изузетне флористичке и фитоценолошке разноврсности са екосистемима и присуством великог броја ендемичних, ендемо-реликтних, ретких и угрожених врста. Од укупно 901 биљне врсте, колико је до сада пописано у овом резервату, 77 их припада групи ендемита и субендемита (Pulsatilla montana subsp. bulgarica, Centaurea nyssana, Paries taria serbica, Corydalis pirotensis, Parietaria serbica, Eryngium serbicum итд.).

Од животињских врста на заштићеном подручју је евидентирано 110 врста птица, 25 врста сисара, 11 врста водоземаца и гмизаваца, 9 врста риба, 181 врста лептира, 27 врста пипа, 2 врсте псеудоскорпија и други бескичмењаци. Посебно је значајно присуство већег броја ретких или угрожених заштићених врста птица и сисара. У природном добру живи или се повремено среће 44 врсте птица од међународног и 52 врсте од националног значаја заштите. Најзначајније птице гнездарице с аспекта заштите су сури орао (Aquila chrysaetos), риђи мишар( Buteo rufinus), јаребица камењарка (Alectoris graeca), прдавац (Crex Crex), буљина (Bubo bubo) и др. Међу заштићеним сисарима, најзначајније је присусутво угрожених врста слепих мишева (Rhinolophus ferrumequinum. R.

hipoposideros, Myotis myotis), видре (Lutra lutra) и риса (Lynx lynx). На заштићеном подручју срећу се и две ендемичне псеудоскорпије (Roncus sotirovi и Roncus strachor) и два ендемична пећинска бескичмењака (Serboilus lucifugus и Hiloniscus sp.) чија је заштита је од посебног националног значаја.

Изузетној предеоној разноврсности и лепоти посебну атрактивност дају изразити геоморфолошки облици, бројни спелеолошки објекти, али и интересантни и значајни хидрографски феномени и процеси. Вредности хидрографско-хидролошких појава су изражене кроз разноврсност подземних и површинских вода, крашких извора и термоминералних вода специфичног састава.

Као посебно значајни спелеолошки објекти издвајају се пећина Ветрена дупка (са каналима дугим око 4.000 m) и јама Пештерица (дубока 160 m). У клисури се надомак села Поганово налази манастир са црквом Св. Јована Богослова. Подигнут је током XIV века, у време српске средњовековне државе.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

Ι категорија заштите – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

ПОВРШИНА

6.994 ha 40 а 77 m2.

РЕЖИМ/И ЗАШТИТЕ

Успостављени су режими заштите I, II и III степена заштите.

ОПШТИНА/Е

Бабушница, Димитровград, Пирот.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Подручје Јерме је први пут заштићено Решењем о претходној заштити Специјалног резервата природе „Јерма“ (“Службени гласник РС”, бр. 55/2008) од 27.05.2008. године).

АКТ О ЗАШТИТИ

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Јерма“, 05 број 110-8903/2014-1 („Службени гласник РС“, бр.101/2014).

УПРАВЉАЧ

ЈП „Србијашуме“.

Повезано