pornhub

Специјални резерват природе „Увац“

Категорија:

Специјални резерват природе „Увац” налази се на југозападу Србије, у зони Старог Влаха. Обухвата део клисуре реке Увац и њених притока Вељушнице, Кладнице и Тисовице.

Ово је простор очуваних геоморфолошких феномена, односно репрезентативних облика крашког и флувиокрашког рељефа – јединствено по укљештеним меандрима Увца и његових притока, као и по великом броју подземних облика крашког рељефа (поткапина, пећина и јама). Посебно се истиче Ушачки пећински систем, најдужи пећински систем у Србији (6.185 m), кога чине Ушачка пећина, Ледена пећина и Ушачки бездан. Осим тога, на овом простору, изузетно су значајне Тубића пећина (798 m) и Баждарска пећина (617 m).

Природна целина клисурe реке Увца представља станиште једне од најређих врста лешинара код нас, белоглавог супа (Gyps fulvus). Евидентирано је око 233 јединке (по процени око 270), што представља највећу репродуктивну групу ове врсте на Балкану. Белоглави супови су успели да се одрже у рефугијалним стаништима кањонских и клисурастих делова реке Увац и њених притока.

На овом подручју занимљивих морфолошких, хидролошких и генетских обележја гнезде се и срећу и друге ретке и угрожене птице: сури орао (Aquila chrysaetos), орао змијар (Circaetus gallicus), сиви соко (Falco peregrinus), велики ронац (Mergus mergan¬ser), дрпавац (Crex crex), буљина (Bubo bubo) и друге. Од представника фауне, карактеристично је присуство ретких и угрожених сисара, као што су: рис (Lynx lynx), видра (Lutra lutra), и слепи мишеви. Пећине Увца су станиште ендемичних врста инсеката из рода Remyella и Duvalius.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

Ι категорија заштите – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

ПОВРШИНА

7.543 ha.

РЕЖИМ/И ЗАШТИТЕ

Успостављен је режим заштите II степена.

ОПШТИНА/Е

Нова Варош и Сјеница.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

– Строги природни резерват Павловића брод – Решење о стављању под заштиту државе дела природног подручја Клисуре реке Увац на месту званом Павловића брод број 633-7/71-02 – СО Нова Варош;

– Специјални резерват природе „Клисура реке Увац“ – Уредба о заштити специјалног резервата природе Клисура реке Увац („Службени гласник РС“ бр. 50/1995).

АКТ О ЗАШТИТИ

Уредба о заштити Специјалног резервата природе Увац („Службени гласник РС“, бр. 25/2006 и 110/2006).

УПРАВЉАЧ

Друштво с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац“.

Повезано