pornhub

Специјални резерват природе „Сува планина“

Категорија:

Сува планина је масив са изузетним појавама и облицима крашког рељефа и ризница седимената различите старости богатих фосилном флором и фауном. До сада је на Сувој планини забележено присуство 1261 биљне врсте, што чини трећину целокупне српске флоре. Међу њима, значајан број врста је реликтне старости и ендемичног карактера. Најистакнутији представници флоре су Панчићева кандилка (Aquilegia pancicii) и српска ружа (Rosa serbica), локални ендемити ове планине. Суву планину карактерише и изражен вегетацијски диверзитет. Присутни су храстов, буков и четинарски шумски појас завршно са бором кривуљем (Pinus mugo), а унутар њих и бројне заједнице ливада, пашњака, стена, сипара и камењара.

Бројне екосистеме насељава разноврсна фауна. До сада је проучено 259 врста инсеката, 80 дневних лептира, 14 врста водоземаца и гмизаваца, 13 врста риба, 139 врста птица и 25 врста сисара. Суву планину настањују велики мрмољак (Triturus cristatus), шумска корњача (Testudo hermanni), поскок (Vipera ammodytes), сури орао (Aquila chrysaetos), снежна волухарица (Chionomys nivalis), вук (Canis lupus), срна (Capreolus capreolus) и дивља свиња (Sus scrofa) и многе друге међународно значајне врсте.

Традиционални начин бављења сточарством, виноградарством и воћарством, као и многобројни карактеристични етно-објекти с краја XIX века, вредно су и препознатљиво културно наслеђе заштићеног подручја.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

Ι категорија заштите – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

ПОВРШИНА

18.116 hа 68 a 97 m².

РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ

I, II и III степен заштите.

Режим заштите I степена – строга заштита (848 hа 20 а 95 m² односно 4,68 % подручја), успоставља се на делу подручја са изворним, неизмењеним или мало измењеним екосистемима великог научног и практичног значаја. Овај простор се протеже од врха Мосор, преко врха Соколов камен, врха Трем, Точила и Смрдана све до Ржанца и Дивне горице. Обухвата и литице испод ових врхова на северној страни планине.

Режим заштите II степена – активна заштита (2.194 hа 54 а 37 m² односно 12,11 % подручја) се успоставља на делу подручја са делимично измењеним екосистемима великог научног и практичног значаја. To су простори Валожја и сам врх Големо Стражиште и издвојени простор Рубовац-Церје (Ребрине).

Режим заштите III степена – активна заштита и могућност одрживог коришћења (15.073 ha 93 а и 65 m², односно 83,21% подручја) се успоставља на делу подручја са делимично измењеним и/или измењеним екосистемима од научног и практичног значаја, и захвата целокупан простор у границама заштите, а који нису под другим режимима заштите.

ОПШТИНА/Е

Сува планина се налази у источној Србији, у југозападном делу Карпато-балканског планинског система, на територији општине Нишка Бања, Гаџин Хан и Бела Паланка.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Није било заштите пре 2015. године

АКТ О ЗАШТИТИ

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Сува планина“ („Службени гласник РС“, бр. 72/2015).

УПРАВЉАЧ

ЈП „Србијашуме“

Повезано