Специјални резерват природе „Клисура реке Трешњице“

Категорија:

Клисура реке Трешњице је стављена под заштиту ради очувања једног од последњих станишта и популације природне реткости белоглавог супа (Gyps fulvus Habl.) и станишта других ретких и угрожених животињских врста које насељавају живописне клисуре Трешњице и Трибуће. Атрактивност овог подручја употпуњују очувани водотоци, остаци два средњевековна утврђења и етно објекти у центру села.

Клисура се налази у Подрињу (Азбуковачки крај), на око 10 километара удаљености југоисточно од општине Љубовија. Налази се у доњем делу речног тока и протеже правцем исток-запад у дужини од неколико километара. Бистра планинска река Трешњица извире испод Повлена у западној Србији и, после 23 km дугачког тока, улива се у реку Дрину недалеко од Љубовије. Непосредно пре стапања са Дрином, Трешњица је издубила неколико километара дугу кречњачку клисуру. Дубока око 500 m, са литицама које се усправно уздижу изнад тока плаховите реке, клисура на појединим местима поприма одлике кањонске долине, посебно у зони ушћа Трибуће у Трешњицу. Наглашеној пластици клисуре доприносе бочне клисурице Дубрашнице и Сушице, устрмљене литице, сипари, отвори и поткапине.

Највећи део резервата обрастају шуме и шикаре црног граба (Carpinus orientalis), цера (Quercus cerris), китњака (Quercus frainetto), црног бора (Pinus nigra), клеке (Juniperus oxycedrus) и многих других топлољубивих врста.

У клисури Трешњице гнезде се многе птице грабљивице, попут сурог орла (Aquila chrysaetos), ветрушке (Falco tinnunculus), јастреба кокошара (Accipiter gentilis), копца птичара (Accipiter nisus) и мишара (Buteo buteo). Ипак, ова клисура се распознаје, пре свега, по колонији белоглавог супа (Gyps fulvus), која је захваљујући организованом хранилишту, све бројнија и стабилнија.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

Ι категорија заштите – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

ПОВРШИНА

595,38 ha.

РЕЖИМ ЗАШТИТЕ

Режим заштите II (другог) и III (трећег) степена.

ОПШТИНА

Љубовија.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Одлука о стављању под заштиту предела посебних природних одлика и лепота – део долине реке Трешњице (Број: 06-155/91-01 – СО Љубовија).

АКТ О ЗАШТИТИ

Уредба о заштити специјалног резервата природе „Клисура реке Трешњице“ („Службени гланик РС“, бр. 50/1993).

УПРАВЉАЧ

Центар за природне ресурсе НАТУРА, Београд.

Повезано