Специјални резерват природе „Гоч-Гвоздац“

Категорија:

Природно добро “Гоч-Гвоздац” представља изузетно шумовито планинско подручје, које је као карактеристичан шумски мозаик аутохтоних врста дрвећа Србије проглашен за наставно научни истраживачки центар Србије, и као такав се већ педесeт година унапређује и развија. Репрезентативност овог подручја огледа се у заступљености 650 биљних врста међу којима има ендемичних, ретких, угрожених и међународно значајних. Шумски комплекс чини 25 врста дрвећа, од којих се издвајају ендемит Балканског полуострва – планински јавор и варијетет црног бора. Поред тога посебна реткост на подручју Гоча је и сачувана заједница буково-јелових шума.

Специјални резерват природе насељава и 129 врста птица од којих су 108 гнездарице, затим 20 врста водоземаца и гмизаваца, 27 врста сисара међу којима су и видра, хермелин, велики пух и ласица.

Захваљујући природним одликама, израженом водном богатству и сачуваним остацима раног рударења још из римског периода, ово подручје, поред приоритетне научно-истраживачке функције и полигона наставе за угледно газдовање шумама одликује се туристичким потенцијалом са доминантно здравствено рекреативним карактером.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

Ι категорија заштите – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

ПОВРШИНА

3.957,17 ha, од чега је 3.753,90 hа у државној својини, а 203,27 hа у другим облицима својине.

РЕЖИМИ ЗАШТИТЕ

На подручју Специјалног резервата природе „Гоч Гвоздац”,утврђени су режими заштите I, II и III степена.

Режим заштите I степена, укупне површине 113,68 ha утврђен је на четири локалитета:

локалитет „Брезна”, површине 2,3225 ha са мешовитом састојином јеле, букве, црног бора и китњака; локалитет „Крчаник”, површине 5,0331 ha, чију основну вредност чини шума црног бора. Pi¬nus ni¬gra var. Go¬čen¬sis; локалитет „Савин лаз”, површине 44,9147 ha, подручје обрасло заједницом субалпијске шуме букве Fa¬ge¬tum mo¬e¬si¬a¬cae subal¬pi¬num typi-cum где се појединачно јавља планински јавор Acer hel¬dre¬ic¬hii Orph.; локалитет „Клисура Брезанске реке“, површине 61,4094 ha, са реликтним полидоминантним шумским заједницама.

Режим заштите II степена, укупне површине 348,23 ha утврђен је на следећим локалитетима:

локалитет „Брезјак“, површине 9,4727 ha, са мешовитом шумом јеле, букве, јасике, брезе, горског јавора и дивље трешње; локалитет „Добре воде” површине 14,4430 ha, са најочуванијим састојинама букве и јеле са примесом горског јавора и планинског бреста; локалитет „Савин лаз“, површине 54,8213 ha, који карактерише тип шуме субалпијске букве Fagetum moesiacae subalpinum typicum; локалитет „Гвоздачка река” површине 13,1891 ha, са очуваним мешовитим шумама јеле и букве Abieti Fagetum Typicum; локалитет „Брезанска река“, површине 256,2862 ha, који карактерише комплекс ксеротермофилних сладуново-церових и других типова шума, шума китњака и граба (Ostryo-Quercetum dalechampii serpentinicum).

Режимом заштите III степена обухваћено је 3495,26 ha. На простору овог режима заштите налазе се значајни локалитети и то: „Корита Цветалица” станиште линцуре; „Кањон Гвоздачке реке” станиште јоргована и „Преровска река Гајевача” у оквиру ког се налазе водотоци са малим слаповима.

ОПШТИНА/Е

Краљево и Врњачка Бања.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Није било заштите пре 2014. године.

АКТ О ЗАШТИТИ

Уредба о проглашењу Специјалног резервата природе „Гоч-Гвоздац“ („Службени гласник Републике Србије“, бр. 99/2014).

УПРАВЉАЧ

Јавно предузеће „Србијашуме“.

Повезано