pornhub

Спелеологија

Категорија:

Спелеолошким објектима, у ужем смислу, сматрају се пећине и јаме као подземни облици рељефа настали карстним процесом. Пећинама (caves) се називају хоризонтални и субхоризонтални подземни канали. Јамама (pits) се називају вертикални и субвертикални канали. У свету (на енглеском говорном подручју) за јаме и пећине одавно је прихваћен јединствен термин ”caves”.

Ове објекте, поред морфологије подземних канала, посебно интересантним, привлачним, интригантним и, свакако, научно значајним, чини и присуство воде, акумулативних форми – пећинског накита и живог света.

Карстни процес је специфичан егзогени геоморфолошки процес који, осим дејстава на површини, својим растварачким дејством силази и испод површине земље, стварајући тако специфичне и атрактивне подземне облике рељефа. Карст као мултидисциплинарни феномен пружа заиста висок диверзитет, како појава, тако и процеса у којима подземни облици рељефа настају и развијају се.

Око 10% територије Србије чине карстни терени, односно терени изграђени од карбонатних стенa које су добра подлога за развој карстификације и за формирање карстног рељефа, како површинског, тако и подземног. На тим теренима формиран је и развијен велики број подземних рељефних облика – спелеолошких објеката.

У Инвентару геонаслеђа Србије (2005), у групи Спелелошки објекти нашло се 80 објеката, од којих је 56 пећина, 10 јама и 14 понора.

Заштићено је 37 објеката, а у скорије време донет је и акт о заштити једног новог спелеолошког објекта, јаме – Тупижничка Леденица на планини Тупижници, општина Књажавац.

Сви посебно заштићени спелеолошки објекти су споменици природе. Многи спелеолошки објекти налазе се у оквиру већих заштићених природних добара те уживају заштитни статус подручја на коме се налазе.

Завод је у два циклуса, у периодима од 1999-2004. и 2005-2010, спроводио пројектну тему „Биоспелеолошка истраживања Србије“. Овим истраживањима обухваћено је преко стотину спелелошких објеката, а као резултат, пронађен је велики број врста троглофауне, међу којима и велики број реликтних врста, ендемита, стеноендемита, нових врста за фауну Србије, као и нових врста за науку.

Такође, СП „Церјанска пећина“ је била предмет истраживања у петогодишњем периоду (2011-2015.), када су стручни сарадници Завода спровели у великом обиму комплексна и мултидисциплинарна истраживања, а као резултат објављена је књига „Споменик природе Церјанска пећина“

Међу спелеолошким објектима геонаслеђа, посебну атрактивност има девет пећина које су доступне за туристичке посете, и то Ресавска, Рајкова, Мермерна, Лазарева, Церемошња, Равништарка, Потпећ, Рисовача и Стопића пећина. У току је уређење још три пећине, од којих се за Хаџи-Проданову очекује пуштање у рад ове сезоне.

Карта спелеолошких објеката

KartaSpeleo

Спелеолошки објекти – списак

Screen-Shot-2019-06-23-at-13.00.07

Pregled-izvoda-iz-studije----zaštićei-speleološki-objkti-ГЕО-са-актом-о-заштити-1

Акти о заштити

Одлука о заштити Хаџи – Проданова пећина
Одлука о заштити Боговинска пећина
Одлука о заштити Пећина Попшички пештер
Одлука о заштити Пећина Равна пећ
Одлука о заштити пећине Церемошња
Одлука о заштити пећине Равништарка
Одлука о заштити Пећинског система Језава
Одлука о заштити Потпећке пећине
Одлука о заштити Преконошка пећина
Одлука о заштити Рћанске пећине
Одлука о заштити Рибничка пећина
Одлука о заштити СП Годовска пећина
Решење о заштити  Раваничка пећина
Решење о заштити Ковачевића пећина
Решење о заштити Лазарева пећина
Решење о заштити пећине Мала бездан
Решење о заштити Петничка пећина
Решење о заштити Петрлашка пећина
Решење о заштити Понор звани Пропаст
Решење о заштити велика пећина Гаура Маре
Уредба о заштити Церјанске пећине
Уредба о заштити Мермерне пећине
Уредба о заштити Ресавске пећине
Уредба о заштити Рисоваче
Уредба о заштити СП Пећински систем Самар
Уредба о заштити Стопића пећина
Уредба о заштити Тупижничке леднице

Цeрјанска пeћина

Хаџи Проданова пeћина

Лазарeва пeћина

Пeћина Цeрeмошња

Пeћина Подпeћ

Пeћина Равништарка

Пeћина Рисовача

Пeћина Боговинска

Пeћина Пeтница

Рајкова пeћина

Рћанска пeћина

Рeсавска пeћина

Стопића пeћина

Повезано