Предео изузетних одлика „Планина Рудник“

0
143
Аутор фотографије: Драган Боснић
Аутор фотографије: Драган Боснић

Планина Рудник је највиши планински предео централне Србије са највишим врхом, Цвијићев врх, од 1132 m н.в. Карактеришу је релативно добро очувана природна и полуприродна станишта као и богата хидрографска мрежа. То је пре свега шумско подручје са очуваним листопадним шумама које се и данас налазе у повољном стању. Очуваност примарних станишта обезбеђује присуство бројних ретких и угрожених врста које доприносе да се биодиверзитет ове планине издваја у односу на остале делове Шумадије.  На подручју планине Рудник утврђено је присуство 698 биљних таксона, од којих нарочиту вредност представљају ендемичне биљне врсте. Различити типови вегетације, који се неравномерно смењују, условили су велико богатство фауне ужег и ширег подручја планине Рудник коју чине 45 врста сисара, 117 врста птица, 20 врста водоземаца и гмизаваца, 62 врсте инсеката и 10 врста риба. Велики број забележених врста је строго заштићен према националном законодавству, а значајан број представља и врсте од међународног значаја. Посебну вредност представља локалитет „Велики Штурац“, издвојен као најочуванији део планине Рудник са остацима аутохтоних букових шума, заштићен још давне 1959. године као резерват природе, данас обухваћен режимом заштите I степена.

Због свих својих вредности подручје планине Рудник препознато је као Подручје од значаја за Европску заједницу (pSCIs – Sites of Community Importance) „Рудник планина“, а представља и део Потенцијалног Подручја од посебне заштите (pSPA – Special Protection Areas) „Рудник-Гружа“.

Поред богатог биодиверзитата, подручје Рудника има веома богату и бурну историју кроз коју је постојала изражена интеракција човека и природе, пре свега због постојања значајних лежишта минералних сировина која се и данас користе, што је један од основних покретача богате културне баштине на овом подручју.

Укупна површина ПИО „Планина Рудник“ износи 10.019 ha.

На подручју Предела изузетних одлика „Планина Рудник“ издвојене су посебне просторне целине са режимима заштите I, II и III степена, у складу са природним и створеним вредностима, антропогеним утицајима, потребним мерама за спровођење заштите и очувања, као и могућностима коришћења и развоја. Подручје под режимом заштите I степена заузима површину од 13,95 ha (0,14% укупно заштићене површине), под режимом II степена 207,82 ha (2,07% укупно заштићене површине) и под режимом III степена 9798,03 ha (97,79% укупно заштићене површине).

Према утврђеним границама Предео изузетних одлика „Планина Рудник“ административно се налази на територијама града Крагујевца, као и на територији општина Горњи Милановац и Топола. Студија заштите ПИО „Планина Рудник“ је 11.04.2023. достављена надлежном Министарству заштите животне средине на даљу процедуру. На основу члана 42. став 8. Закона о заштити природе Министарство заштите животне средине обавестило је јавност о поступку покретања заштите природног подручја I (прве) категорије, као Предео изузетних одлика „Планина Рудник“. Даном постављања обавештења (29.08.2023. године) на интернет страници Министарства испуњени су услови за покретање поступка заштите овог природног подручја.