Предео изузетних одлика „Озрен – Јадовник“

Категорија:

Предео изузетних одлика Озрен-Јадовник одликује очувана природа, изузетно рашчлањен рељеф са великом динамиком падина избразданих клисурама и кањонима река и потока, непрегледна пространства под ливадама и пашњацима, изузетно атрактиван пајзаж као и изражена геолошка и биолошка разноврсност. Простор одликује и специфичан рурални амбијент, са вредним објектима етно наслеђа који представљају одраз духовности и живота становништва, и веома вредно културолошко наслеђе.

Међу најзначајнијим вредностима природног добра свакако су геоморфолошке одлике терена. У том смислу посебно се издвајају високопланински крас Јадовника, флувиоденудациона површ Тичјег Поља, клисуре Дубочице и Рамовића потока, и крш Градине. Посебно је атрактивна сутеска Дубоког потока.

Биолошке вредности подручја изражене кроз разнолик флористички и фаунистички састав. Од биљних врста, као изузето значајне могу се издвојити линцура Gentiana lutea L., нарцис Narcissus radiiflorus Salisb. и равнострани звончић Campanula secundiflora, који је стеноендемит клисуре Лима и Полимља тако да се на овом простору налази целокупна светска популација врсте.

Ова област се издваја као један од центара диверзитета васкуларне флоре и вегетације не само Србије већ и читавог Балкана и Европе. Међународни значај овог подручја већ је препознат па је подручје Озрена идентификовано као подручје од међународног значаја за биљке (IPA – Impotrant Plant Area).

Значајан део заштићеног подручја се налази под шумском вегетацијом. Скоро у потпуности овдашње шуме се налазе у клисурама и кањонима Дубочице, Лима и других водотока, па оне имају искључиво заштитни карактер и не експлоатишу се. Међутим, њихов значај је немерљив за заштиту станишта ретких и угрожених биљних и животињских врста, за заштиту од ерозије, као и због опште корисних функција шума и укупног врло атрактивног изгледа овог подручја. У клисурама, усеченим у падине Озрена и Јадовника, налази се и терцијарни реликт тиса Taxus baccata.

У заштићеном подручју констатовано је преко 100 врста птица, а скоро све врсте су гнездарице. Неке од најзначајнијих врста су прдавац Crex crex, белоглави суп Gyps fulvus, сури орао Aquila chrysaetos и ушата шева Eremophila alpestris. Фауна инсеката је представљена кроз две репрезентативне групе у смислу показатеља очуваности станишта, а то су вилински коњици Odonata и правокрилаци Оrthoptera.

Пејзажне карактеристике се оцењују као изузетно атрактивне. Клисуре и кањони, усечени у падине Озрена и Јадовника су практично неприступачни и остављају утисак праве нетакнуте дивљине. Насупрот томе, питомо Тичје Поље и скоро равна и под бујном травом површ Јадовника пружају потпуно другачију слику. Старовлашки тип насеља, са дводелном брвнаром као основним грађевинским обликом може се наћи у живописним засеоцима овога краја. Поред тога што су у највећем броју случајева задржали првобитни изглед с почетка прошлог века, очувана је и унутрашња структура сваког од овдашњих сеоских насеља. Посебно вредни објекти народног градитељства (стамбени и помоћни) налазе се у засеоку Тичије Поље, које се налази у процедури заштите као културно добро. Простор допуњују и вредни споменици културе: обновљен манастир Давидовица из XIII века (од великог значаја) и рушевине манастира Мили, као и бројни евидентирани топоними (Крст, Молитва, Црквина, итд) који се третирају као добра под претходном заштитом.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

I категорија заштићеног подручја међународног и националног, односно изузетног значаја.

ПОВРШИНА

10.284,39 ha.

РЕЖИМ/И ЗАШТИТЕ

Успостављени су режими заштите II и III степена.

ОПШТИНА/Е

Пријепоље.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Није било заштите пре 2014. године.

АКТ О ЗАШТИТИ

Уредба о проглашењу Предела изузетних одлика „Озрен – Јадовник“ („Службени гласник РС“, бр. 107/2014).

УПРАВЉАЧ

ЈП „Србијашуме“.

Повезано