Предео изузетних одлика „Овчарско−Кабларска клисура“

Категорија:

У централном делу Србије река Западна Морава је, пробијањем кроз масиве Овчара и Каблара, усекла јединствену клисуру која је 2000. године заштићена као Предео изузетних одлика „Овчарско−Кабларска клисура“. Река, успоравајући свој ток у судару с литицама Овчара и Каблара, гради три јединствена меандра, те клисура представља геоморфолошки феномен нарочитих природних вредности. Темељне вредности клисуре одређује њен рефугијални карактер, геоморфолошке и споменичке вредности, присутни биљни и животињски свет, као и атрактивност предела. Главну морфолошку особеност заштићене клисуре представљају изванредно изражене окуке речног тока Мораве, три такозвана накалемљена или укљештена меандра. У судару воденог тока са стрмим планинским обронцима настала је игра рељефа који, са шумском вегетацијом, живим светом и присутним манастирима као споменичким и духовним наслеђем, гради предеону целину јединствене лепоте.

Клисуре не представљају само геоморфолошке феномене, већ и специфичне екосистеме који су уточишта ретке и реликтне флоре и вегетације. Овчарско−Кабларска клисура са својом разноврсном вегетацијом представља прави „музеј у природи“ где су присутне комбинације заједничког живота биолошки различитих дрвенастих врста. Овде се јављају очуване реликтне полидоминантне шумске заједнице, а забележено је и присуство терцијарних реликата као што су црни граб, цер, китњак, црни јасен, клен, ситнолисна липа, руј, дрен и ловоролисни јеремичак. Услед очуваности и разноврсности станишта, фауна је на овом простору такође богата. У клисури су присутни шумска корњача, барска корњача, шарени даждевњак, сиви соко, сури орао, виноградска стрнадица, прдавац, куна златица, куна белица, јазавац и друге ретке и угрожене врсте. Међу сисарима 14 врста је од међународног и осам врста од националног значаја, међу којима су и дивља мачка и видра.

Поред природних вредности, јединственом и атрактивном Овчарско−Кабларску клисуру чини 11 средњовековних манастира који су распоређени поред Западне Мораве или расути по падинама Каблара и Овчара. На левој страни Западне Мораве налазе се Благовештење, Илиње, Савиње, Никоље, Успење и Јовање, а на десној Сретење, Тројица, Преображење, Вазнесење и Ваведење. Ово заштићено подручје једно је од ретких где се повезују и сједињују природне карактеристике и културна баштина, чинећи јединственост предела. Природне вредности заштићеног подручја употпуњује Овчар бања, смештена у средишту клисуре, на надморској висини од 279 m. Бања са својим капацитетима, лековитим својствима минералне воде којом обилују термални извори и пејсажном атрактивношћу прелепих бигрених слапова и кадица на Бањском потоку, од нарочитог је значаја за будући развој туризма овог краја.

Због присуства великог броја врста птица ово подручје издвојено је као међународно значајно подручје за птице – IBA подручје (Important Bird Areas), a налази се и у оквиру EMERALD мреже (PC0000033). Овчарско−Кабларска клисура је предео изванредне пејсажне разноликости, лепоте и атрактивности, јединствена и веома значајна културно−историјска целина са девет манастира, другим сакралним и меморијалним објектима и обележјима, особени споменик геонаслеђа значајан као пример међудејства геолошких, геоморфолошких и хидролошких процеса и појава, подручје разноврсне и вишеструко значајне флоре, вегетације и фауне.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

I категорија заштите – заштићено подручје међународног, националног, односно изузетног значаја.

ПОВРШИНА

2250 ha.

РЕЖИМ/И ЗАШТИТЕ

На подручју Овчарско−Кабларске клисуре установљени су режими заштите II и III степена.

ОПШТИНА/Е

Налази се у централном делу Србије, око 8 km западно од Чачка. Регионално посматрано, овај крај је у оквиру западног Поморавља, а раздваја високу Шумадију, на северу, од Драгачева и Старовлашко−рашке висије на југу.

У административном погледу, подручје клисуре припада граду Чачку и општини Лучани. Од Лучана је удаљена око 12 km. Од већих градова Пожега је удаљена око 15 km, Ужице око 40 km, Краљево 6 km више, а Крагујевац 57 km. Главни град Републике до клисуре дели нешто више од 150 km.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Није било заштите пре 2000. године.

АКТ О ЗАШТИТИ

Уредба о заштити предела изузетних одлика „Овчарско−Кабларска клисура” („Службани гласиник РС“, бр. 16/2000).

УПРАВЉАЧ

Туристичка организација Чачка.

Повезано