pornhub

Предео изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“

Категорија:

Клисура реке Моравице стављена је под заштиту као предео изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“.

Предео ”Лептерија-Сокоград” је подручје изванредне пејзажне разноликости са атрактивним геоморфолошким облицима и појавама, богатом и разноврсном флором и фауном и културно-историјским вредностима (средњевековно утврђење Сокоград, културно добро од великог значаја).

Комплекс Лептерија – Сокоград y источној Србији, y непосредној близини Сокобање, обухвата неколико маркантних целина. TО су живописна клисура реке Моравице, флувио-денудационо проширење Лептерија и средњовековно утврђење Сокоград.

Основна карактеристика предела изузетних одлика је живописна клисура Моравице, средњевековно утврђење у њој, висок степен очуваности природе и значајне површине под шумама у којима се издвајају реликтне полидоминантне заједнице.

Клисура реке Моравице, притоке Јужне Мораве, представља ивичну епигенетску сутеску дугу око 3 km. Сутеска је усечена у северно подножје планине Девице. Одликује се кривудавим, меандарским пружањем, са честом појавом импозантних стеновитих одсека који на појединим деловима речног тока попримају одлике кањонске долине. Ови одсеци представљају главну морфолошку орнаментику клисуре. Дно и обале речног корита Моравице су стеновити, са малим слаповима, брзацима и вировима.

Дубина клисуре у односу на теме узвишења Поповца са њене десне стране (речно корито код мостића је на 305 m, а врх поменутог брда на 443 m.н.в.) износи 140 метара. Речне терасе су слабо очуване, а најизразитији терасни облик представљен је зарављеним теменом рта у меандру код локалитета „Пећина“, на око 50 m изнад речног корита.

На најистуренијем кречњачком рту налазе се остаци средњовековног монументалног утврђења Сокоград. Недалеко од града откривени су остаци мале средњовековне цркве.

Скоро цела клисура покривена је непроходним шумама и шикарама грабића (Carpinus orientalis), храстова цера, сладуна и китњака (Quercus cerris, Q. frainetto, Q. petraea), као и других, углавном термофилних лишћарских врста дрвећа и жбунова. Клисуру настањује већи број животињских врста значајних не само на националном, већ и на глобалном нивоу: велики мрмољак (Triturus cristatus), белогруди јеж (Erinaceus concolor), пух лешникар (Muscardinus avellanarius), хермелин (Mustela erminea), риђа ласица (Mustela nivalis), бела рода (Ciconia ciconia), соко ластавичар (Falco subbuteo), мала ушара (Asio otus), пупавац (Upupa epops), велики шарени детлић (Dendrocopos major) и многе друге.

Испод зграде одмаралишта 50 m узводно од дрвеног мостића, са леве стране Моравице, у нивоу речног корита налази се доста јак крашки извор. Извор је заграђен бетонским каптажним објектом у коме се налази хидрофор за водоснабдевање одмаралишта црпног капацитета 18 l/s.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

ΙΙ категорија заштите – заштићено подручје регионалног односно великог значаја.

ПОВРШИНА

Површина Предела изузетних одлика „Лептерија-Сокоград ” износи 405,71,03 hа, од чега је 390,48,60 hа у државном и 15,22,43 hа у приватном влaсништву.

РЕЖИМ/И ЗАШТИТЕ

На подручју ПИО „Лептерија-Сокоград“ установљени су: режим заштите II степена, на површини од 320,50,66 hа и режим заштите III степена, на површини од 85,48,39 hа.

ОПШТИНА/Е

Површина Предела изузетних одлика „Лептерија-Сокоград ” обухвата територију општине Сокобања у К.О. Сокобања и К.О. Блендија.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Решење о стављању под заштиту државе мешовите шумске састојине са кањоном реке Моравице у непосредној близини Сокобање, на месту званом „Лептерија-Сокоград“, број 01-020/50-1969-СО Сокобања, од 1969 год.

АКТ О ЗАШТИТИ

Уредба о заштити предела изузетних одлика „Лептерија-Сокоград“ („Службени гласник РС“, бр. 25/2002).

УПРАВЉАЧ

ЈП „Србијашуме“.

Повезано