Предео изузетних одлика „Велико Ратно острво“

Категорија:

Велико и Мало Ратно острво налазе се у небрањеној плавној зони Дунава, због чега је изостао директан утицај урбане зоне Београда, који га окружује у дужини од две трећине обале. Острва су остала као зелена оаза релативно сачуване природе која поседује разноликост и богатство живог света, карактеристично за некада широке плавне зоне Дунава и Саве.

Данас се Заштићено природно добро „Велико Ратно острво“ састоји од две речне аде (Великог и Малог Ратног острва), које су смештене између 1172. и 1169 km тока Дунава, са заштитним појасом у ширини од 50 метара акваторије, односно од коте 70,10 водостаја Дунава (ЕН). Заштићено природно добро чини и свака друга површина тла Великог и Малог Ратног острва која се, при најнижем стању водостаја налази изнад нивоа реке, као и сви спрудови који се јављају, односно који се могу јавити услед дејства водених струја и промена у вегетацији или као последица наноса, а који су повезани са адама сада износи 211 ha 36 а 78 m2 (Велико Ратно острво 210 ha 64 а 38 m2 а Мало Ратно острво 72 а 40 m2).

Природно добро „Велико Ратно острво“, стављено је под заштиту ради очувања живописних пејзажних обележја и ненарушених примарних предеоних вредности од изузетног значаја за очување станишта природних реткости, ретких и угрожених птица мочварица и ради заштите репрезентативне морфолошке и геолошке творевине – речног острва, насталог на ушћу Саве у Дунав као продукт флувијалне фазе у фацији корита, које има еколошки, културно-историјски и рекреативни значај за град Београд.

Велико и Мало Ратно острво по свим наведеним основама према Рамсарској конвенцији, заслужују у целини заштиту/посебан третман. Многобројне врсте птица мочварица које за време својих сезонских миграција прелазе границе и сматрају се међународним обром/богатством. Поједине врсте преко целе године живе на оваквим стаништима, а неке их користе зда гнежђење, исхрану или одмориште у току миграција.

Имајући у виду да се подручје острва већим делом плави током пролећних месеци, када је и висок ниво Дунава, бројне рибље врсте за потребе мреста залазе у привремено оформљене или сталне баре на самом острву и у његово приобаље, богато плавном и воденом вегетацијом. Изоловане од антропогеног деловања, баре представљају погодна природна плодишта риба.

Заступљена су врсте карактеристична за влажна станишта приобаља: црне топлоле (Populus nigra), беле врбе (Salix alba) и нижа стабла и жбунови крте врбе (Salix fragilis) карактеристична у ободним деловима који ограничавају плажу и стабла бадемасте врбе (Salix amygdalina), затим зелени јасен (Fraxinus viridis) и црни глог (Crataegus nigra). Појављује се и коровски багремац (Amorpha fruticosa) као коровска.

Барска вегетација која се среће у двема барама, као и у новонасталој спајањем спруда и аде према Дунаву, у централном делу острва насељава дубље делове воде, градећи тзв. “подводне ливаде”. Карактеристичне врсте ове заједнице су: дрезга (Ceratophyllum demersum), кроцањ (Myriophyllum spicatum), а ближе обали површину воде покрива водена спирадела (Spirodela polyrrhiza) и водена папрат (Salvinia natans). На отвореној површини бара присутни су ретки примерци белог локвања (Nymphaea alba) који је у списку заштићених природних реткости.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

III категорија – заштићено подручје локалног значаја.

ПОВРШИНА

167.90 ha

РЕЖИМ/И ЗАШТИТЕ

Успостављени су режими заштите I, II и III степена.

I. Зона заштите природе (режим заштите I степена) има карактер специјалног резервата природе и обухвата Мало ратно острво у целини, зону приобаља Великог ратног острва, шумски комплекс, влажна подручја унутар Великог ратног острва и водене површине око Малог ратног острва.

II. Зона рекреације (режим заштите II степена) обухвата унутрашње делове Великог ратног острва, некадашње обрадиве површине које се и сада користе на тај начин, ливадске површине приобаља према Дунавцу, које су сада делимично заузете бесправно изграђеним објектима, као и локацију јавног пристана са контролисаном јавном саобраћајницом и заштитном зоном у ширини од 10 м која повезује ову локацију са плажом Лидо.

III. Зона туризма (режим заштите III степена) обухвата плажу Лидо са планираним проширењем где се могу организовати туристичке — рекреативна понуда и нови садржаји.

Поред наведених режима заштите примењују се и режими заштите утврђени законом Републике Србије и другим прописима којим се уређује управљање међународним пловним путевима, заштита водоснабдевања и водопривредних објеката, заштита мочварних подручја, као и заштита ловних и риболовних резервата. По Међународном статусу је значајно подручје за птице ИБА (Important Bird Areas) и Европске мреже заштићених природних добара Emerald (Emerald Area).

ОПШТИНА/Е

Београд, Градскa општинa Земун

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Није било заштите пре 2005. године.

АКТ О ЗАШТИТИ

Решење о стављању под заштиту природног добра „Велико Ратно острво“, бр. 501-362/05-XII- 01, Скупштина града Београда, 2005. („Службени лист града Београда“, бр. 7/05).

УПРАВЉАЧ

Јавно комунално предузеће „Зеленило Београд“ .

Повезано