Парк природе „Грмија“

Категорија:

Парк природе „Грмија“ се налази на источном ободу великокосовске котлине у непосредној близини Приштине. Његову северну границу чини долина реке Приштевке, а јужну Мраморска, Бадовачка и река Грачанка. Најистакнутији облик рељефа представља венац Бутовачког брега (1.095 m) који истовремено представља и хидрогеографско чвориште Приштевке, Велуше и Грачанке. Најмаркантнију геоморфолошку целину представља изворишна челенка или базен Велуше.

Због свог географског положаја и климатских услова, биљни покривач Грмије, готово 95%, чини листопадна шумска вегетација у оквиру које доминирају мезофилне букове шуме, а значајно су заступљена и термофилне храстове шуме. Ово подручје располаже богатом и разноврсном флором која је представљена реликтним, ендемичним и ендемореликтним врстама – Quercus trojana, Paeonia decora, Limun gallicum и Daphne laureala. Фауна је на овом подручју представљена са 63 врсте – водоземци (даждевњак Salamandra salamandra, жаба крастача Bufo bufo, гаталинка Hyla arborea), гмизавци (шумска корњача Testudo hermanni, смук Elaphe longissima, поскок Vipera ammodytes), птице (мали детлић Dendrocopos minori, црноглава грмуша Syluna acricapilla), црна жуна Drycopus martius), сисари (вук Canis lupus, јеж Erinaceus europaeus, веверица Sciurus vulgaris) и др.

НАЦИОНАЛНА КАТЕГОРИЈА

ΙΙ категорија заштите – заштићено подручје регионалног односно великог значаја.

ПОВРШИНА

1.167,94 ha.

РЕЖИМ/И ЗАШТИТЕ

II и III режим заштите.

ОПШТИНА/Е

Град Приштина.

ПРЕТХОДНА ЗАШТИТА

Регионални природни парк „Грмија“.

АКТ О ЗАШТИТИ

Одлука о заштити Парка природе „Грмија“ (број: 110-6153/95-09 Скупштина града Приштине).

УПРАВЉАЧ

ЈКП „Комуналац“.

Повезано