Не постоји документ о условима заштите природе за надлетања хеликоптера у СРП „Увац

0
46

Услед непоштовања и занемаривања прописа које издаје надлежни Завод за заштиту природе Србије, а посебно у односу на обавезу прибављања услова заштите природе свих правних и физичких лица пре реализације било које активности у заштићеним подручјима, па и за ниско летење хеликоптерима у Специјалном резервату природе „Увац“, дошло је до узнемиравања и уништавања младих јединки белоглавих супова, ретке и строго заштићене врсте, чиме је учињена велика штета за природну баштину наше земље. Завод за заштиту природе Србије је категоричког става да хеликоптерима није дозвољено да лете ниско око колонија белоглавих супова. Заштита белоглавих супова, као темељних вредности на заштићеном подручју Увца, од ниских летова се може очувати само забраном летова хеликоптера, осим у посебним случајевима (у складу са легислативом, у случају пожара, елементарних непогода и удеса, у циљу заштите јавног здравља и јавне безбедности итд.). Забрана оваквих прелета утемељена је у Закону о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016 и 95/2018 – други закон) и Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС“, бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 и 98/2016), где је дефинисано да се заштита строго заштићених дивљих врста, међу којима је и белоглави суп, спроводи забраном коришћења, уништавања и предузимања свих активности којима се могу угрозити дивље врсте и њихова станишта. Заштита белоглавих супова на територији Увца регулисана је и Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Увац“ („Службени гласник РС“, бр. 25/2006 и 110/2006), према којој је, између осталог, забрањено узнемиравање и уништавање птица, посебно белоглавог супа и осталих врста птица грабљивица и лешинара, као и кретање без пратње чувара или одобрења овлашћеног лица и боравак на обележеним местима на којима се белоглави суп и друге посебно значајне врсте птица гнезде и хране. Директорат цивилног ваздухопловства се, за потребе информисања учесника у ваздушном саобраћају о кретању и стаништима птица и областима са осетљивом фауном, обратио први пут Заводу за заштиту природе Србије 2010. године, а у континуитету и последњих пет година захтевима о достављању података и информација у вези са миграцијама и стаништима птица на територији Републике Србије, посебно у односу на подручја великих и значајних концентрација птица у Србији. Директорат цивилног ваздухопловства поседује податке Завода у вези са миграцијом птица на територији Србије, индикативну карту кретања и концентрације птица током миграције и картографски приказ значајних подручја за птице у Србији, где је јасно назначено да је део југозападне Србије подручје са значајном концентрацијом „осетљиве фауне“ (СРП „Увац“, СРП „Клисура реке Милешевке“ и СРП „Клисура реке Трешњице“). Осим тога, Директорат је и у Зборнику ваздухопловних информација (у прилогу) , у поглављу 2. Области са осетљивом фауном, на стр. ЕNR 5.6-2 од 24 APR 20 навео: „За све ваздухопловне активности изнад заштићених подручја природе неопходно је обратити се Заводу за заштиту природе Србије у Београду, односно Покрајинском заводу за заштиту природе у Новом Саду, са захтевом за издавање услова заштите природе у форми решења, у складу са члановима 9. и 57. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка, 14/16 и 95/18-други закон)“. У прилогу Вам достављамо овај документ, са информацијом да се наведени извод налази на 144 страници. С тим у вези, Завод за заштиту природе Србије није добио ни један захтев који се односи на ваздухопловне активности, а самим тим ни један који би се односио на вожњу хеликоптерима, како на заштићеном подручју СРП „Увац“, тако ни на једном другом природном добру. Лажна информација, пласирана на друштвеној мрежи од стране представника Фонда за заштиту птица грабљивица, да су за прелет издати услови Завода за заштиту природе Србије, без претходне провере података и информација код надлежних институција, а превасходно Завода за заштиту природе Србије, говори о непрофесионалности и неетичком раду ове организације, будући да су и сами током реализације својих активности и пројеката на простору Резервата „Увац“ упознати са законском обавезом добијањe акта – услова заштите природе које су у обавези да прибаве од Завода за заштиту природе Србије. Посебно се ова непрофесионалност истиче из разлога што су у реализацији бројних активности у вези са истраживањима, заштите и промоције очувања дивљих врста птица, до сада увeк добијали пуну стручну и сваку другу врсту помоћи Завода за заштиту природе Србије. Како до даљег ширења неистинитих информација не би дошло, овим путем апелујемо на медије да траже верификацију података и текстова које преузимају од корисника друштвених мрежа, посебно од Фонда за заштиту птица грабљивица, с обзиром да често износе непроверене информације, и тиме успоравају и опструишу даљи рад на спречавању недозвољених активности које наносе штету у природи и уништавају дивље врсте. Овим путем молимо и чланове Фонда да се пре објављивања непроверених информација обрате Заводу, који, као и до сада, има добру сарадњу са невладиним сектором. У конкретном случају, Завод ће изаћи на терен по достављеним пријавама заједно са републичком инспекцијом Сектора за предострожност и надзор Министарства заштите животне средине у циљу утврђивања чињеница и даљег поступања у овој ситуацији, о чему ћемо Вас благовремено обавестити.