Образовна издања

Предео изузетних одлика Власина

Публикација на свеобухватан начин представља природне и створене вредности заштићеног подручја Предео изузетних одлика „Власина“. У књизи је представљен географски положај, рељеф (геоморфолошке, геолошке и хидрографске карактеристике) подручја. Дат је приказ света флоре и фауне, као и становиштва, културне баштине и традиције уз објашњење концепта заштите и развоја на подручју  ПИО „Власина“. Књига је богато илустрована фотографијама и пратећим прилозима о вредностима подручја.

Аутори: др Срђан Белиј, др Драган Нешић, др Душан Мијовић, мр Сава Симић, Драгана Недељковић, мр Предраг Лазаревић, др Ненад Секулић, Драган Павићевић, Александра Затезало, мр Саша Бранковић, мр Растко Ајтић, мр Данко Јовић, Горан Секулић, Милош Радаковић, Владан Бједов, Наташа Панић, Драгана Петраш, Новица Станковић

Уредник: др Срђан Белиј

Година издања: 2020. друго издање

Формат: 25cm, 155 страна, писана упоредо на српском и енглеском језику

Цена: 600,00 РСД


Резерват биосфере Голија-Студеница: живот с планином
Biosphere Reserve Golija-Studenica: Life with Mountain

Резервати биосфере представљају подручја копнених или маринских екосистема, међународно признатих у оквиру UNESCO-вог програма „Човек и биосфера“ (Man and Biosphere-MAB), који заједно чине светску мрежу. Мрежа је од кључног значаја за циљеве овог програма, а то су остваривање одрживе равнотеже између понекад супротстављених циљева: заштите биолошке разноврсности, очувања културних вредности и социо-економског развоја. Резервати биосфере су, пре свега, подручја за промоцију и демонстрацију уравнотеженог односа између људи и природе. На предлог Завода за заштиту природе Србије, а у складу са циљевима Просторног плана Србије (1996) и уз подршку националног MAB комитета, део парка природе „Голија“ под називом „Голија-Студеница“ номинован је 2001. и заједно са манастиром Студеница проглашен резерватом биосфере, чиме је постао први резерват те врсте у нашој земљи и део UNESCO светске мреже резервата биосфере.

Аутори: Горан Секулић, Драгана Остојић, Маја Радосављевић, Наташа Панић

Година издања: 2017.

Формат: 15×23 cm, 22+22 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику


Праћење сова у Парку природе „Стара планина“: искуства и смернице

Птице су, поред своје физичке лепоте, и одлични индикатори стања животне средине, па се дугорочним праћењем фауна птица одређеног места може пуно сазнати о степену очуваности или деградираности животне средине. Према нацрту пројекта „Мониторинг сова у Парку приоде Стара планина“, као циљане врсте за мониторинг животне средине, изабране су три врсте сова за које се зна и претпоставља да се гнезде, или су се гнездиле (шумска сова Strix aluco, дугорепа сова Strix uralensis и гаћаста кукумавка Aegolius funereus). Избор сова као модела организама за истраживање стања животне средине није случајан. Сове су врсте на врху трофичких пирамида, будући да немају природне непријатеље, и њихово присуство указује на опште стање животне средине, а у конкретном пројекту, на стање шума.

Аутори: Милош Радаковић, Иван Меденица, мр Данко Јовић, Драгана Недељковић

Година издања: 2016.

Формат: А4, 20 страна


Откривање Таре

Аутори корак по корак откривају све аспекте заштићеног подручја. На свеобухватан и популаран начин откривају како је Тара настала, њене природне вредности, гео и хидро наслеђе, особености флоре и фауне, као и културно-историјско наслеђе.

Аутори (2016): Слободан Јовановић, Драгана Остојић, Милица Томић, Јасмина Магдић-Мијовић, Радомир Мандић, Олга Миличић, Виолета Орловић, Драган Павићевић, Надежда Петровић-Ђаковић, Слободан Пузовић, Ерна Шеховац, Стеван М. Станковић, Ранко Финдрик, Александар Хегедиш, Бориша Чолић, Маријана Јосиповић, Ранко Милановић

Суиздавачи: Друштво еколога Србије, ЈП Национални парк ”Тара”

Године издања : 2001, 2004, 2006, 2016.

Формат: 25cm, 96 страна

Цена: 700,00


Часопис за децу „Свет природе, еко забавник“ ( бр.1, бр. 2 и бр 3.)

Уредник: Наташа Панић

Издања: 2014, 2015 и 2016.


Европска конвенција о пределу: Република Србија- право и одговрност
European Landscape Convention: Republic of Serbia-Rights and Responsibilities

Државе чланице Савета Европе потписале су Европску Конвенцију о пределу у Фиренци, 20. октобра 2000. године, а Народна Скупштина Републике Србије потврдила је ову конвенцију 25. маја 2011. Прихватањем конвенције, Република Србија се придружила земљама које су показале бригу о одрживом развоју, и разумевање за вредност европског културног и природног наслеђа, као темеља европског идентитета, којем Србија и припада. Циљеви конвенције односе се на промовисање заштите, управљања и планирања предела, као и на организовање европске сарадње по питањима предела.

Уредник: мр Биљана Јовановић Илић

Аутори: Биљана Филиповић, проф. др Јасминка Цвејић, мр Биљана Јовановић Илић, Асја Драча Мунтеан, Дејана Лукић, Наташа Панић

Година издања: 2013.

Суиздавач: Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања

Формат: 21x21cm,17+17 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику


Еко-буквар Националног парка Ђердап

Еко – буквар на аутентичан и креативан начин објашњава појмове из области заштите животне средине, и уједно даје поруке и препоруке за одговорно понашање и учествовање у заштити животне средине. Аутор кроз риму и стихове, идући од слова А до Ш, читаоце мотивише да буду активни чувари природе. Уједно, читајући еко – буквар могу се упознати основне вредности Националног парка „Ђердап“.

Аутор: Бранка Настасијевић

Година издања: 2011.

Суздавач: ЈП „НП Ђердап“

Формат: 23×23 cm, 46 страна


Како населити птице

Ова књига својеврсни је приручник који даје одговоре на питања шта и како свако од нас може као појединац да учини како би се у вртовима, баштама, воћњацима, дрворедима, парковима, излетиштима, и свуда где има зеленила, бројност птица повећала

Аутор: Борис Гаровников

Година издања: 2008.

Формат: 21cm, 127 страна


Национални паркови Србије
National Parks of Serbia

У публикацији су на популаран начин, уз богат фотографски материјал, представљене физичко-географске, биолошке и културно-историјске одлике и најзначајнији локалитети (резервати) националних паркова у Србији (Фрушка гора, Ђердап, Копаоник, Тара и Шар планина).

Аутор: проф. др Лидија Амиџић

Суиздавачи: Национални паркови Србије

Година издања: 2005, 2006, 2013, 2016, 2019.

Формат: 15x21cm, 56 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику


Парк природе Стара планина
Nature Park Stara Planina

Публикација је базирана на Студији заштите Парка природе „Стара планина“. Поред приказа фундаменталних природних вредности подручја (геодиверзитет, воде, флора, фауна, вегетација, шуме) и културно-историјских вредности, дат је и концепт заштите природног добра, модел управљања, значај локалних заједница и капацитети добра за улазак у програм UNESCO „Човек и биосфера“.

Аутор: др Душан Мијовић

Суиздавач: ЈП „Србијашуме“

Година издања: 2006.

Формат: 23x22cm, 42+24 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику


Биодиверзитет и нови миленијум

Књига „Биодиверзитет и нови миленијум“ представља завршни резултат истоименог републичког семинара за стручно усавршавање наставника биологије основних и средњих школа. Иако, првенствено, намењена наставницима биологије, верујемо да својим садржајем може бити од користи свима који су заинтересовани за питања заштите угроженог биљног и животињског света, као и заштите природе у целини.

Група аутора

Уредник: Дмитар Лакушић

Суиздавач: Друштво еколога Србије

Година издања: 2001.

Формат: 25 cm, 169 страна


И реке убијају, зар не?

Књига је посвећена драстичном примеру убијања реке – токсичном загађењу Тисе цијанидом и тешким металима, које је ту велику међународну реку задесило 2000. године. Управо је озбиљност ситуације током еколошке катастрофе показала недостатке недовољне сарадње представника власти и државних органа и институција са једне, и јавности и невладиних организација, са друге стране. Надамо се да ће сам настанак ове књиге допринети успешнијој сарадњи свих сегмената друштва на питањима заштите животне средине. На крају књиге налази се и мали речник стручних термина.

Уредник: др Радоје Лаушевић

Суиздавач: Друштво еколога Србије

Година издања: 2000.

Формат: 24 cm, 78 страна


Четири обале, живи свет и природна баштина слива Дунава у Југославији

Сава и Дунав, као две велике међународне реке, представљају и мрежу јединствених екосистема на чијој заштити и рационалном коришћењу у великој мери почива и сама будућност народа на њихове четири обале. Зато се ова књига тако и зове. Она говори о Дунаву и Сави, њиховом живом свету, обалама и заштићеним влажним стаништима у приобаљу, а помало и о становницима који насељавају саме обале.

Уредник: доц. др Радоје Лаушевић

Суиздавач: Друштво еколога Србије

Година издања: 1999.

Формат: 24 cm, 106 страна


Биљке које нестају, ex situ заштита међународно значајних биљака Југославије

Књига која се налази пред вама настала је као део пројекта Друштва еколога Србије, којим смо покушали да на примеру неколико угрожених врста пренетих са природног станишта у Ботаничку башту „Јевремовац“, где се гаје и размножавају, научно и медијски афирмишемо модел ex situ заштите угрожених биљака нашег подручја. Ова књига је намењена ученицима основних и средњих школа као додатна биолошка литература, као и наставницима и члановима биолошких и еколошких секција.

Уредник: др Дмитар Лакушић

Суиздавач: Друштво еколога Србије

Година издања: 1999.

Формат: 24 cm, 86 страна