Монографије

Цене и стање на залихама је информативног карактера. Молимо да пре поруџбине контактирате нашу библиотеку:
Марија Марковић,
тел. +381 11 2093812
marija.markovic@zzps.rs


Заштићене биљне врсте Србије

Монографија представља трећу књигу из едиције ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА СРБИЈЕ и њено објављивање приређено је поводом обележавања 75 година од оснивања и рада Завода за заштиту природе Србије. У монографији „Заштићене биљне врсте Србије“ је приказано 46 строго заштићених и 29 заштићених биљних врста значајних за очување биодиверзитета наше земље. Књига представља стручни приказ 75 биљака написан на популаран начин, у циљу упознавања најшире јавиности са врстама које уживају статус заштите будући да су ректе, енедемичне, реликтне или угрожене врсте у нашој земљи. Одабране врсте у књизи уједно представљају богатство и разноврсност биљног света Србије који најбоље илуструје податак да простор наше земље, који заузима 1,9% територије Европе, настањује 4200-4300 таксона у рангу врста, подврста и хибрида. Свака биљка представљена је текстуалним описом и фотогафијама.

Аутори: мастер Богосав Стојиљковић, Драгана Недељковић, Ивана Јелић, Верица Стојановић

Уредници: Богосав Стојиљковић, Драгана Недељковић

Година издања: 2023.

Формат: 30 cm, 223 страна, књига је писана упоредо на српском и енглеском језику

Цена: 3.500,00 динара


Заштићено генаслеђе Србије

Монографија представља другу књигу из едиције ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА СРБИЈЕ, која  је објављена  поводом  обележавања 75 година  рада Завода за заштиту природе Србије. Kњига на прегледан начин представља 75 објеката геонаслеђa, и то по поглављима: геолошки, стратиграфски и палеонтолошки локалитети, геоморфолошки феномени, водопади и слапови, спелеолошки објекти, туристичке пећине, извори и врела, хидролошки феномени, док су посебно приказани објекти геонаслеђа у већим заштићеним природним добрима. Већина њих су заштићени у статусу споменика природе. У посебном поглављу, дат је и приказ јединог геопарка у Србији под заштитом UNESCО-а, Геопарка „Ђердап“. У уводном делу књиге описано је и шта све чини геолошке карактеристике Србије, рељеф Србије, и како се спроводи заштита геонаслеђа. Сваки објекат геонаслеђа, поред описа, илустрован је врхунским фотографијама и представља јединствену књигу за промоцију природних лепота Србије у земљи и свету.

Аутори: Марина Илић, Срђан Маринчић, Милорад Кличковић, Драган Нешић, Мирјана Тимотић, Марија Парежанин, Тара Обрадовић

Уредници: Марина Илић, Срђан Маринчић

Година издања: 2023.

Формат: 30 cm, 240 страна, књига је писана упоредо на српском и енглеском језику

Цена: 3.500,00 РСД


Заштићена подручја Србије

Монографија представља прву књиге из едиције ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА СРБИЈЕ,  која  је објављена  поводом  обележавања 75 година  рада Завода за заштиту природе Србије. У монографији представљено је 75 подручја: седам националних паркова, девет паркова природе, двадесет предела изузетних одлика, двадесет и девет резервата природе, седам споменика природе ботаничког каратера и три заштићена станишта. Поред врсте заштићеног подручја и приказа његових најважнијих одлика за свако подручје означена  је припадност некој од еколошких мрежа или неком од међународно значајних подручја. Њихов значај и природне  вредности и лепоте документоване су и кроз богат фотографски приказ. Књигa „уједно представља природну баштину наше земље и резултате, успехе и историјат континураног рада Завода од 75 година, у стварању система и мреже заштите природе.“

Аутори: Биљана Крстески, Стојан Ивановић, Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Зоран Ђорђевић†,  Биљана Пањковић, Драгана Остојић, Срђан Белиј, Весна Хабијан Микеш†, Недељко Ковачев, Бранко Ковачевић†, Ерна Шеховац†, Душан Мијовић, Вида Стојшић, Олга Миличић, Јадранка Делић, Клара Сабадош, Братислав Грубач, Горан Секулић, Никола Стојнић,  Предраг  Лазаревић,   Растко  Ајтић, Владан  Бједов,  Ненад Секулић, Слободан Пузовић, Срђан Маринчић, Драган Нешић, Драган Павићевић, Милорад Кличковић, Бошко Миловановић, Сава Симић, Зоран Стојковић, Саша Бранковић, Наташа Пил, Данко Јовић, Владимир Добретић, Дејана Лукић, Јасмина Андоновић, Даница Радујков, Добринка Јокић, Јасмина Мијовић Магдић, Милош Вукелић, Мирјана Млађеновић,  Берислава  Илић, Габријела Чех†, Верица Стојановић, Ален Киш, Александра Затезало, Дарко Тимотић, Драгана Петраш, Дејан Баковић, Наташа Панић, Душка Димовић, Милка Бањац, Марија Трикић, Ивана Јелић, Јелена Марковић, Мирјана Тимотић, Драгана  Недељковић,  Драган  Цвијић, Бојана  Мијовић, Александра Брусин, Иван Меденица, Марко Дивац

Уредници: Драгана Остојић, Биљана Крстески, Стојан Ивановић

Година издања: 2023.

Формат: 30 cm, 292 страна, књига је писана упоредо на српском и енглеском језику

Цена: 3.500,00 РСД


Споменик природе „Церјанска пећина: околина, природа, заштита“

У књизи су представљени резултати истраживања Церјанске пећине који трају више од педесет година, а први пут су свеобухватно представљени у публикацијиобјављеној 2016. године. Даља истраживања овог јединственог пећинског система донела су нове резултате и сазнања, с тога је дошло до објављивања другог издања књиге о Церјанској пећини. Кроз мултидисциплинарни приступ књига представља простор Споменика природе Церјанска пећина, њене спелеолошке вредности, биолошке карактеристике, али и културолошке вредности овог заштићеног простора, и то, путем приказа археолошких истраживања и историје подручја на коме се налази.

Уредници: др Драган Нешић, мр Данко Јовић

Аутори: др Драган Нешић, мр Данко Јовић, Милена Јанковић, Милорад Кличковић, Драгана Недељковић, Зоран Стојковић, Драган Павићевић, Александра Затезало, Момчило Поповић, мр Саша Бранковић, Братислав Грубач, проф. др Душан Михаиловић, Наташа Панић, Славиша Петровић, Слободан Гочманац

Суиздавач: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша

Година издања: 2023. друго иновирано и редизајнирано издање

Формат: 21x24 cm, 207 стране, писана је двојезично, на српском и енглеском језику

Цена: 2.300,00 РСД


Белоглави суп GypusFulvus

Kњига о белоглавом супу (Gyps fulvus), настала је као резултат вишегодишњих библиографских и теренских истраживања аутора о овој врсти, као и другим лешинарима. Посебан допринос овој монографији, у стручном и документационом смислу, дају бројне  фотографије, снимљене током разних истраживања од стране више аутора и фотографа. Монографија о белоглавом супу намењена је ширем кругу читалаца, од оних који се специјално баве проучавањем и заштитом птица, до љубитеља природе, а са циљем да се у њој прикажу општи преглед ситуације, биологија, проблеми, мере и активности заштите ове врсте, с посебним освртом на подручје Балкана у савременом периоду.

Аутор: Братислав Грубач

Година издања: 2019. друго издање

Формат: 30 cm, 256 страна

Цена: 2.000,00 РСД


Биљни свет Старе планине: флора Голине и Турјачке гламе

Публикација је настала као резултат пројекта под називом „Истраживања васкуларне флоре карста на место звано Голина, КО Вратарница, општина Зајечар, и место звано Турјачка глама, КО Ошљане, општина Књажевац“. У књизи су приказане опште карактеристике и заштита подручја Старе планине, гелошка, геоморфолошка и флористичко-вегетацијска разноврсност Голине и Турјачке гламе, с посебним освртом на биљне врсте које су због своје реткости, угрожености или других вредности од значаја за заштиту.

Аутори: Драгана Недељковић, Богосав Стојиљковић

Година издања: 2022.

Формат: 21 cm, 107 страна

Цена: 1.000,00 РСД


Ихтиофауна и крајречка вегетација слива Тимока у Парку природе „Стара планина“

У публикацији су приказани резултати истраживања ихтиофауне у сливу Тимока у Парку природе „Стара планина“ који обухватају следеће податке: анализу рибљег фонда, евиденцију типова станишта и врста биљака заступљених у крајречкој вегетацији, станишта врста које су заштићене на националном и међународном нивоу, процену угрожености станишта, попис станишта у складу са методологијом NATURA 2000, процену утицаја хидротехничких објеката и предлоге за заштиту ретких и заштићених врста.

Аутори: мр Саша Бранковић, мастер Богосав Стојиљковић

Година издања: 2021.

Формат: 21 cm, 109 страна

Цена: 1.000,00 РСД


Национални парк Тара – 40 година постојања

У монографији су свеобухватно и мултидисциплинарно представљене све природне и створене вредности на простору Националног парка „Тара“. Монографија у коју су уткани вишедеценијски резултати струке и науке о очувању и заштити природе пружа прилику читаоцима да кроз текстове и фотографије пропутују кроз пределе и упознају природне и културно-историјске одлике Парка.

Монографија Национални парк Тара – 40 година постојања настала је као плод вишедеценијске сарадње Завода за заштиту природе Србије и Јавног предузећа „Национални парк Тара“ у заједничком раду на заштити и унапређењу овог простора. Публикација представља синтезу заштите природних и створених вредности Националног парка и резултате досадашњих научних и стручних сазнања са овог подручја. Посебан допринос овој публикацији дају резултати најновијих налаза и истраживања с терена из 2020. године

Уредници: Драгана Остојић и Биљана Крстески

Аутори: Драгана Остојић, Биљана Крстески, Драган Нешић, Ерна Шеховац, Милорад Кличковић, Марина Илић, Верица Стојановић, Ивана Јовановић, Маја Караман, Елеонора Чапеља, Милан Ракић, Ненад Милосављевић, Марко Благојевић, Александра Затезало, Ненад Секулић, Саша Бранковић, Синиша Јевтић, Данко Јовић, Растко Ајтић, Милош Радаковић, Иван Меденица, Владан Бједов, Мила Ристић, Наташа Панић, Марија Трикић, Слађана Шкобић, Ана Петковић, Драгана Петраш, Милица Томић

Суиздавач: Јавно предузеће „Национални парк Тара“

Година издања: 2021.

Формат: А4, 287 страна

Цена: 2.600, 00 РСД


Хиландар – лековито биље у Богородичном врту

Монографија „Хиландар – лековито биље у Богородичном врту” је трећа по реду публикација објављена у саиздаваштву Манастира Хиландар и Завода за заштиту природе Републике Србије.

Посвећена је истраживању природе, њених одлика и вредности, овога пута лековитом биљу на имању Манастира Хиландар. Већ нас наслов упућује на дугу традицију лечења биљем на овом светом месту. Ако се зна да је Света Гора у самом епицентру европског биодиверзитета, или биолошке разноврсности, да су истраживања флоре на овом тлу спроводили великани европске ботанике, онда је публикација наших аутора значајни и свеобухватни, богато илустровани, детаљно објашњени наставак тог рада.

Аутори су, посебно надахнути делом монаха Саве Хиландарца и чувеним Хиландарским медицинским кодексом, истражили и описали преко стотину биљних врста, што самониклих што гајених, и навели начине њихове примене у лечењу.

Аутори и уредници: Славољуб Тасић и Предраг Лазаревић

Саиздавач: Света царска српска лавра манастир Хиландар

Година издања: 2021.

Формат: A4, 324 стране

Цена: 2.600,00 РСД


Фотомонографија Природна баштина Хиландара и Свете Горе

Фотомонографија „Природна баштина Хиландара и Свете Горе“ настала је као резултат четворогодишњих истраживања Завода за заштиту природе Србије простора од непроцењивог културног, историјског и духовног значаја за нашу земљу.

У публикацији је фотографијама и пратећим текстовима описано богатство живе и неживе природе имања манастира Хиландара и шире околине. Фотографије и пратећи текстови веродостојно илуструју геолошку разноврсност, биљни и животњски свет, пределе и природно богатство читавог полуострва Свете Горе.

Природа Хиландара и Свете горе представљена је кроз 311 фотографија одабраних од 3300 прикупљених фотографија које су саставни део фотодокументације Завода за заштиту природе Србије. На фотографијама су, уз текстуалне описе, приказане физичко-географске, геоморфолошке, хидрогеографске и хидрогеолошке одлике и објекти геонаслеђа поседа манастира Хиландар, биолошка разноврсност кроз приказ васкуларних биљака, шумских и зељастих облика вегетације и представника група животиња, као и живи свет приобаља Егејског мора.

Публикација уз фотографије и текст пружа информације о окружењу простора обликованог јединственим спојем природе и културне баштине Хиландара и Свете Горе.

Књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику.

Уредник: Ненад Секулић

Аутори: Ненад Секулић, Предраг Лазаревић, Бојан Златковић, Милош Радаковић, Сава Симић, Срђан Маринчић, Растко Ајтић, Братислав Грубач, Александра Затезало, Милорад Кличковић, Данко Јовић, Владимир Николић, Владан Бједов, Зоран Стојковић, Драган Нешић и Саша Бранковић

Суиздавач: Света царска српска лавра манастир Хиландар

Године издања: 2021, 2023.

Формат: A4, 325 страна

Цена: 2.600,00 РСД


Сиви соко Falco peregrinus

У књизи су дати сви основни подаци и елементи о сивом соколу, са обиљем конкретних података. Књига сажето и прегледно обједињује најважније резултате у проучавању и доживљају ове врсте на светском и регионалном нивоу, као и личном нивоу аутора. Осим што приближава опште знање о сивом соколу, ова публикација указује и на општи значај биодиверзитета. Аутор је, користећи своје дугогодишње искуство, у књизи успео да избалансира количину приказаних података и научну егзактност у односу на прегледност и једноставност и тиме књигу учинио доступном широј публици, а не само стручној јавности. „Сиви соко“ осликава, не само сивог сокола као јединствену врсту, већ и аутора и његов поглед на птице грабљивице, природу и људе..

Књига представља значајан допринос за науку и, као таква, незаобилазно је штиво за будуће истраживаче и ауторе орнитолошких издања. .

Аутори: Братислав Грубач

Година издања: 2020.

Формат: A4, 341 страна

Цена: 2.000,00 РСД


Plants of International Importance in the Flora of Serbia

Уредница: Верица Стојановић

Аутори: Верица Стојановић, Сара Рилак, Ивана Јелић, Ранко Перић, Марко Сабовљевић, Предраг Лазаревић

Година издања: 2018.

Издање на енглеском језику.


Водоземци и гмизавци Свете Горе и Хиландара
Amphibians and reptiles of Athos Peninsula and Hilandar Monastery

Овом публикацијом желели смо да наизглед супротстављене ставове науке и религије доведемо у сагласје у времену када су и научни и божији ред природе доведени у питање. Након трогодишњег проучавања и истраживања, пред вама се налази први рукопис који описује богатство фауне водоземаца и гмизаваца на имању манастира Хиландара, и шире околине. Може се сматрати да веродостојно илуструје богатство ове групе кичмењака читавог полуострва Света Гора. Ово је прва у низу публикација којом ће Завод за заштиту природе Србије представити природне вредности овог подручја.

Уредници: др Растко Ајтић, Миливоје Крвавац

Аутори: др Растко Ајтић, Миливоје Крвавац, мр Данко Јовић

Суиздавач: Света српска царска лавра манастир Хиландар

Година издања: 2018.

Формат: 28 cm, 164 стране, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику

Цена: 2.000,00 РСД


Шарган-Мокра Гора: парк природе
Šargan-Mokra Gorа: Nature Park

У монографији је прегледно приказан комплетан парк, кроз три зоне заштите, и најширем кругу јавности приказује био- и геодиверзитет подручја које овај простор сврстава у светски значајна подручја очуване природе. Монографија „Парк природе Шарган-Мокра гора“ открива скривени свет дивљине Парка природе „Шарган-Мокра гора“ у коме се налазе подручја изворне, нетакнуте природе, као што су шумски резервати, кањони и планинске ливаде и пашњаци. Књига, уједно, води и на пут кроз историју од античког до савременог доба, представљајући споменике, културу и духовно наслеђе подручја. Монографија је својеврстан водич кроз природне и културно-историјске вредности Парка природе „Шарган-Мокра гора“ са јасном визијом реализације концепта одрживог развоја.

Уредници: др Драгана Остојић, Миливоје Крвавац

Аутори текста: др Драгана Остојић, др Драган Нешић, др Бошко Миловановић, Мирјана Николић, Срђан Маринчић, др Бојан Златковић, мр Верица Стојановић, др Ивана Јелић, мср Владимир Николић, Биљана Крстески, Драган Павићевић, др Ненад Секулић, Миливоје Крвавац, мр Данко Јовић, Братислав Грубач, Милош Радаковић, Владан Бједов, Мила Ристић, Наташа Панић, Драгана Петраш

Година издања: 2017.

Формат: 28 cm, 256 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику

Суиздавач: Парк природе ”Мокра Гора”

Цена: 2.000,00 РСД


Заштићена природна добра Србије
Protected Natural Areas in Serbia

У књизи је представљено укупно 109 заштићених подручја и 11 заштићених врста. Поред врсте природног добра (национални парк, парк природе, резерват природе, предео изузетних одлика, споменик природе и станиште) и приказа његових најважнијих одлика био и гео диверзитета, за свако подручје дата је и припадност некој од еколошких мрежа или неком од међународно значајних подручја. Свако природно добро илустровано је и фотографијама предела, специјског биодиверзитета, објеката геонаслеђа и аутентичних споменика културе. Представљена природна добра су изабрана, не само зато што су најрепрезентативнија у својој врсти и категорији, него и што указују на сву разноликост природне баштине Србије, као дела богатства природне баштине Планете.

Уредници: Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Срђан Белиј (1. и 3. издање)

Уредници: Александар Мијовић, Срђан Белиј, Слађана Красуља (2. издањe)

Координација иновирања података и допуне текста за треће издање: Мила Ристић, Наташа Панић, Биљана Крстески

Аутори (3. изд., 2017) : Лидија Амиџић, Слађана Красуља, Зоран Ђорђевић, Биљана Пањковић, Драгана Остојић, Срђан Белиј, Весна Хабијан-Микеш, Недељко Ковачев, Бранко Ковачевић, Ерна Шеховац, Душан Мијовић, Вида Стојшић, Олга Миличић, Јадранка Делић, Клара Сабадош, Братислав Грубач, Горан Секулић, Никола Стојнић, Предраг Лазаревић, Растко Ајтић, Владан Бједов, Ненад Секулић, Слободан Пузовић, Срђан Маринчић, Биљана Крстески, Драган Нешић, Драган Павићевић, Милорад Кличковић, Бошко Миловановић, Сава Симић, Зоран Стојковић, Саша Бранковић, Наташа Пил, Данко Јовић, Владимир Добретић, Дејана Лукић, Јасмина Андоновић, Даница Радујков, Добринка Јокић, Јасмина Мијовић-Магдић, Милош Вукелић, Мирјана Поповић, Берислава Илић, Габријела Чех, Верица Стојановић, Ален Киш, Александра Затезало, Дарко Тимотић, Драгана Петраш, Дејан Баковић, Наташа Панић, Душка Димовић, Милка Бањац, Марија Трикић, Ивана Јелић, Јелена Марковић, Драгана Недељковић, Драган Цвијић, Бојана Мијовић, Александра Брусин

Године издања: 2007, 2011, 2017. и 2018.

Формат: 30 cm, 280 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику


Споменик природе Церјанска пећина: околина, природа и заштита
Natural Monument Cerjanska Pećina: surroundings, natural history, protection

Монографија о Споменику природе Церјанска пећина је књига о пећини која се одликује сложеном разноврсношћу карстног подземља, које се огледа у богатству пећинског накита, развоју подземних канала у више нивоа и значајном биодиверзитету пећинске фауне. Посебну вредност пећине чине ретки пећински украси који се називају хеликтити. Хеликтити су посебна врста пећинског накита која се, супротно физичким законима и земљиној тежи, формира и пружа у свим правцима услед утицаја специфичних процеса кристализације. Књига о Церјанској пећини, као пећини чија истраживања трају више од педесет година, јединствена је, јер представља систем Церјанске пећине мултидисциплинарно, њене спелеошке вредности, биолошке карактеристике, али и културолошке вредности кроз приказ рађених археолошких истраживања и историју овог краја. Монографија је богато илустрована фотографским записима и картографским приказима. Књига је објављена уз финасијску подршку Министарства за пољопривреду и заштиту животне средине.

Уредници: др Драган Нешић, мр Данко Јовић

Аутори: др Драган Нешић, мр Данко Јовић, Милена Јанковић,Милорад Кличковић, Драгана Недељковић, Зоран Стојковић, Драган Павићевић, Александра Затезало, Момчило Поповић, мр Саша Бранковић, Братислав Грубач, проф. др Душан Михаиловић, Наташа Панић, Славиша Петровић, Слободан Гочманац

Суиздавач: ЈП Дирекција за изградњу града Ниша

Година издања: 2016.

Формат: 29 cm, 183 стране, писана је двојезично, на српском и енглеском језику


Заштићени храстови Србије

У монографији „Заштићени храстови“ приказано је 41 стабло и 9 група стабала, од којих је 5 врста стабала процењене старости између 100 и 450 година. У оквиру моногафије аутори су представили значај заштите храстова као врсте која је симбол шума наше земље, а тиме и њиховог очувања за заштиту природе, истовремено указујући на њихов значај и у традицији и етно култури на простору наше земље. Најзначајнија заштићена стабла представљена су по врстама храстова, као и истраживања и заштита ових врста. Монографија је богато илустрована.

Аутори: Драгана Остојић, Биљана Крстески, Владимир Николић

Година издања: 2016.

Формат: 28 cm, 160 страна

Цена: 1.600,00 РСД


Слепи мишеви Ђердапа
The Bats of Đerdap

Идеја о изради књиге „Слепи мишеви Ђердапа“ настала је као резултат рада на пројекту „Истраживање стања и заштита слепих мишева у спелеолошким објектима на подручју Националног парка „Ђердап“ током 2010-2011. године. Главни циљ ове књиге је да скрене пажњу на статус и значај заштите слепих мишева на подручју Ђердапа, те да допринесе општој афирмацији ових тајанствених и корисних живих бића у Србији.

Аутори: Братислав Грубач, Зоран Миловановић

Година издања: 2012.

Суиздавачи: ЈП Национални парк „Ђердап“, Ветеринарски специјалистички институт „Краљево“

Формат: 30 cm, 113 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику


Биодиверзитет Србије: Стање и перспективе

У књизи су представљени најактуелнији подаци о биодиверзитету у Србији и дата су компаративна поређења у односу на Европу, као и резултати иницијатива, пројеката и акција у заштити природе у периоду од 2009. до 2012. Поред актуелности података, додатну вредност књиге чини методологија приказа биодиверзитета као комплексног појма, који поред природне, има и социјалну, економску, правну и политичку димензију. Ово издање садржи комплетан регистар заштићених природних добара Србије, списак пројеката заштите биодиверзитета, преглед међународних уговора у области заштите животне средине и заштите природе, одабране списе прописа и закона, и друге важне информације за целовито проучавање заштите биодиверзитета и природе.

Аутори: Александар Мијовић, Ненад Секулић, Славиша Поповић, Ненад Ставретовић, Ивица Радовић

Година издања: 2012.

Формат: 21×21 cm, 128 страна

Посебни примерци дрвенастих врста Националног парка Тара

У циљу да се на посебан начин укаже на значај природних вредности Националног парка и целе планине, дат је преглед свих шумских заједница Таре. Поред општег значаја дрвенастих врста представљени су и природни објекти који се својим карактеристикама и специфичностима издвајају од општости (реткост, величина, станиште, импозантност и др.), и заслужују посебан третман. Додатна вредност књиге је то што је акценат стављен на потребу да се, превасходно, упозна и едукује локално стновништво, као и посетиоци парка, како би препознали ове карактеристике и објекте, и били свесни значаја њиховог очувања.

Аутори: проф. др Драгица Вилотић, проф.др Ненад Ставретовић, Михаило Станић

Година издања: 2011.

Формат: 23 cm, 78 страна

Цена: 500,00 РСД


Емералд еколошка мрежа у Србији
EMERALD Ecological Network in Serbia

Емералд мрежа је европска еколошка мрежа за очување дивље флоре и фауне и њихових природних станишта. Емералд мрежа у Србији је представљена кроз приказ 61 подручја и станишта и њихових популација врста које Бернска конвенција дефинише као врсте и станишта која имају приоритет у заштити на европском нивоу. Мрежа је састављена од подручја од посебног интереса за очување на територији свих потписница Конвенције.

Уредник: Ненад Секулић

Аутори: Ненад Секуклић, др Јасмина Шинжар-Секулић

Суздавач: Министарство животне средине и просторног планирања

Година издања: 2010.

Формат: 21×23 cm, 100 страна, писана двојезично, на српском и енглеском језику


Међународно значајна подручја за птице у Србији

Студија о подручјима Србије значајним за птице помаже у тражењу решења важног проблема-заштите дисперзивних врста птица, чији се осетљиви делови животног циклуса не одигравају само на местима густе концентрације њихових популација. За њихово очување потребан је читав сплет различитих еколошких комплекса. Значајна станишта за птице у Србији представљена су кроз приказ 45 подручја и њихове основне карактеристике, опис, еколошке услове и станишта, заштиту и значај, фауну птица, коришћење, угроженост и мере заштите и унапређење стања.

Аутори: др Слободан Пузовић, Горан Секулић, Никола Стојнић, Братислав Грубач, Марко Туцаков

Суиздавачи: Министарство животне средине и просторног планирања, Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој АП Војводине

Година издања: 2009.

Формат: 30 cm, 280 страна


Заштићена природна добра Београда

Природне вредности Београда, заједно са створеним вредностима, граде Београдски предео који јесте наше наслеђе. Природне вредности посебних одлика буде пажњу као истакнути примерци геолошке, биолошке и предеоне разноврсности. Циљ заштите природног добра је да она што дуже трају у својој природној, историјској, образовној, културној, здравственој, естетској и еколошкој улози. Управо то је и повод за настанак ове публикације која је и стручна, и образовна и архивска, с обзиром да приказује преглед заштићених природних добара у једном пресеку-периоду времена кроз које прожима Београдски предео.Група аутора

Уредник: Хранислав Милановић

Суиздавач: Градска управа-Секретаријат за заштиту животне средине

Година издања: 2008.

Формат: 30cm, 120 страна


Advances in the Studies of the Fauna of the Balkan Peninsula

Када смо одлучивали да ли да објавимо скуп научних радова као комеморацију поводом смрти Гвида Нонвејеа, суочили смо се са проблемом избора тема од мноштва оних којима се он бавио током свог живота. Коначно смо одлучили да се фокусирамо на фауну Балканског полуострва. Ова књига је подељена на пет главних делова. Први је посвећен животним и научним достигнућима Гвида Нонвејеа. Други део садржи доприносе у вези са физичком географијом, док су трећи и четврти део о подземној и епигејској фауни. Последњи део представља извештај о научним експедицијама.

Група аутора

Уредници: Драган Павићевић, Michel Perreau

Година издања: 2008.

Формат: 24 cm, 546 страна, писана на енглеском језику


Sićevo аnd Jelašnica Gorges, environment status monitoring

Сићевачка и Јелашничка клисура су заштићени природни резервати, које је под заштиту ставила Влада Републике Србије. Ова монографија сумира обимно и дуготрајно истраживање спроведено од стране бројних врхунских стручњака. Искрено верујемо да ће ова монографија помоћи домаћој и међународној јавности да препозна и цени важност животне средине Сићевачке и Јелашничке клисуре.

Група аутора

Уредници: Славиша Трајковић, Саша Бранковић

Година издања: 2007.

Суиздавач: Грађевинско – архитектонски факултет, Универзитет у Нишу

Формат: 30 cm, 193 стране, писана на енглеском језику


Туризам у заштићеним природним добрима Србије

Одржива заштита природе подразумева и планирање њеног функционалног коришћења за одређене намене, до утврђеног еколошког капацитета средине. Мотивску основу екотуризма чине заштићена природна добра, као високо атрактивни туристички мотиви и објекти, дисперзивно размештени на територији Србије.

Аутор: др Стеван Николић

Година издања: 2006.

Формат: 24 cm, 227 страна


Научни скуп о геонаслеђу Србије/The Inventory of Serbian Geoheritage Sites

Представља мозаичну слику геонаука, објекте геонаслеђа који представљају укупни геодиверзитет Србије, и Инвентар објеката геонаслеђа Србије са приказом 650 објеката вреднованих по методологији ProGEO.

Уредник: др Душан Мијовић

Година издања: 2005.

Формат: 30 cm, 241 страна, писана на српском и енглеском језику


Стари паркови Баната

Монографија приказује опис дванаест паркова, њихову својинско-правну трансформацију кроз историју, истиче стилове, вртно-архитектонске елементе, биолошки садржај и распоред, систематизовано својственом методом.

Аутор: Јасна Кораћ

Суиздавач: ИК Драганић

Година издања: 2004.Формат: 30 cm, 164 стране


The Pseudoscorpions of Serbia,Montenegro,and the Republic of Macedonia

Србија, Црна Гора и Македонија дом су за 119 врста псеудошкорпија из 15 родова и 6 фамилија. Број врста је установљен након критичког прегледа постојеће литературе и интензивног прегледа фаунистичких истраживања, заједно са зоогеографском анализом. У све три земље ендемске врсте представљају важан део фауне псеудошкорпија. Релативно висок проценат ендемских врста у све три земље приписује се чињеници да је крашки рељеф добро развијен, а његови различити типови погодни за развој ендемских врста. Подаци у овој књизи који се односе на обиље и распрострањеност врста псеудошкорпија у Србији, Црној Гори и Македонији никако нису коначни. Даља истраживања ће резултирати утвђивањем нових таксона псеудошкорпија у све три земље.

Аутори: Божидар П.М. Ћурчић, Рајко Н. Димитријевић, Anastasios Legakis Издавачи: Институт за зоологију, Биолошки факултет, Универзитет у Београду; Hellenic Zoological Society; Комисија за карст и спелеологију; Српска академија наука и уметности; Завод за заштиту природе Србије Година издања: 2004. Формат: 24 cm, 400 страна, писана на енглеском језику.


Метохијске проклетије

Монографија представља свеобухватни приказ природног и културног наслеђа дела планинског система Проклетија, који се у Србији простире на површини од 1000,00 km², издижући се изнад Метохијске котлине. Књига је настала на основу истраживања овог подручја, које је вршио Завод за заштиту природе Србије, те као свој интегрални део садржи одељак у коме је дат опис граница и основних вредности за проглашење Метохијских Проклетија за национални парк.

Природна и културна баштина

Уредници: проф. др Лидија Амиџић, проф. др Милорад М.Јанковић, проф.др Предраг Јакшић

Година издања: 2003.

Формат: 30 cm, 474 стране


Лудаш, језеро на пустари

Потреба да се о Лудашком језеру и даље бринемо, као изузетно вредном подручју, морална је обавеза свих нас. Стање језера данас захтева да га спашавамо, да очувамо његово природно богатство. Језеро има и својe употребне вредности, које се мудрим коришћењем и пажљивим развојним поступцима могу одржавати и увећавати. Ова књига настала је из потребе да се вредности и бољке овога добра на једном месту прикажу у облику који ће бити доступан свим људима које то интересује.

Група аутора Уредници: Олга Миличић, Јудит Рафаи, Клара Сабадош, Ненад Секулић

Суиздавач: Јавно предузеће „Палић-Лудаш“

Година издања: 2002.

Формат: 25 cm, 111 страна, писана на српском, мађарском и енглеском језику


Рибе Србије

Пред вама је једна публикација која ће својим стручним, едукативно-информативним и популарним садржајем, поткрепљена бројним илустрацијама и фотографијама, обрадовати велики број читалаца, међу којима су привилеговани наши садашњи и будући риболовци, људи из струке, љубитељи природе, али и поштоваоци добре и квалитетне књиге.

Аутор: др Предраг Симоновић

Суиздавачи: NNK internacional; Биолошки факултет Универзитета у Београду

Година издања: 2001.

Формат: 17 cm, 260 страна


Атлас птица грабљивица Србије
Atlas of Birds of Prey of Serbia

Атлас птица грабљивица Србије представља вредну студију израђену на савременим међународним биогеографским, еколошким и заштитарским поставкама. Заснован је на дугогодишњим теренским истраживањима искусних орнитолога и љубитеља птица. Међународни значај атласа је што на најбољи начин укључује нашу земљу у модерне токове орнитолошке науке, док у националним оквирима, ова књига представља основ за даље проучавање, мониторинг и заштиту птица грабљивица, али и инспирацију многима да још боље упознају и заштите ову угрожену врсту. Атлас птица грабљивица обухвата 25 врста птица грабљивица, гнездарица, са информацијама о дистрибуцији, популацији и њиховим трендовима, у времену и простору, као и факторе угрожености и специфичне мере заштите. Надамо се да ће неки наредни атласи птица грабљивица показати још шире распрострањење и већу бројност у Србији.

Аутор: Слободан Пузовић и сарадници

Година издања: 2000.

Формат: 29cm, 262 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику


Стратегија заштите лековитог биља у Србији

Наша земља је велики извозник лековитог биља, стога оне представљају и једне од економски најзначајнијих биљака у флори Србије. Из тог разлога је њихова заштита од општег еколошког интерса и вишеструког економског значаја. Стратегија има за циљ да подстиче даљи степен прераде и финализације производа, повећање плантажа лековитог биља, успостављање система управљања, заштиту урожених врста, формирање банке гена, едукацију становништва, као и очување традиционалног знања о лековитим биљкама, чије је наслеђе прикупљано хиљадама година.

Група аутора Уредник: др Драгана Секуловић

Суиздавачи: Министарство заштите животне средине Републике Србије, Институт за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић“

Година издања: 1999.

Формат: 21×23 cm, 112 страна


Les cholevinae des territories de l`ancienne Yugoslavie

Ова публикација представља приказ свих врста подфамилије Cholevinae досад забележених на територији бивше Југославије. Као резултат, на истраживаном простору установљена је 71 врста и 4 подврсте из 14 родова и 4 племена. Дата је зоогеографска анализа са каталогом свих евидентираних врста, као и наводи, напомене, обимна листа локалитета на којима су сакупљани, карта главних локалитета сакупљања инсеката, карте распрострањености неких зоогеографски интересантних врста, и индекс забележених таксона. У додатку се налази и карта територија бивше Југославије.

Аутори: Guido Nonveiller, Драган Павићевић, Момчило Поповић

Година издања: 1999.

Формат: 24 cm,127страна, писана на француском језику


Сури орао (Aquila chrysaetos)

Пред вама је монографија о суром орлу, аутора Братислава Грубача, врсног орнитолога, изузетног познаваоца птица грабљивица. Речју и сликом, аутор врло живо дочарава живот овог господара висина, становника кршева и недоступних литица, а неке тајне природе у вези са животом и понашањем сурог орла чини доступним широкој читалачкој публици. Сури орао представља један од „тријумфа живота“ на земљи. Међутим, агонија сурог орла почиње са појављивањем његовог јединог непријатеља – савременог човека. Сада, опстанак орла зависи од човекове савести и свести.

Аутор: Братислав Грубач

Година издања: 1998.

Формат: 24 cm, 128 страна


Фауна SYRPHIDAE (Insecta: Diptera) Обедске баре, значај и потреба заштите

Овај рад представља допринос вредновању Обедске баре на основу резултата истраживања осоликих мува. Ова инсекатска група, захваљујући својој разноврсности и великом броју фаунистички и зоогеографски важних врста, има изузетан значај у вредновању објеката природе од посебног интереса. Поред научне вредности, монографија представља дело погодно за пропагирање научног туризма на овом подручју, проширењем спектра природних реткости на ендемске врсте.

Аутори: Вујић А., Шимић Смиљка, Миланков Весна, Радовић Драгана, Радишић П., Радновић Д.

Година издања: 1998.

Формат: 24 cm, 71 страна


Спелеолошки атлас Србије
Speleological Atlas of Serbia

Монографија „Спелеолошки атлас Србије“ појавила се 110 година од времена када је Јован Цвијић, великан српске науке, установио нову научну дисциплину у Србији, спелеологију. Научна вредност атласа огледа се у свеобухватности и комплексности проблема, концизно и јасно изложеног, на графички занимљив начин. Атлас је научна база података о свим значајнијим спелеолошким објектима са геоморфолошког, седиментолошког, хидролошког, палеонтолошког и археолошког аспекта, као и о живом свету у њима. Атлас има посебан значај са аспекта заштите природе, јер омогућава научну заснованост будућих активности и мера на очувању, унапређењу и заштити овог сегмента геонаслеђа Србије.

Група аутора

Уредник: Предраг Ђуровић

Издавачи: Српска академија наука и уметности; Завод за заштиту природе Србије; Географски факултет, Универзитет у Београду; Биолошки факултет, Универзитет у Београду

Година издања: 1998.

Формат: 30 cm, 290 страна, писана је двојезично, на српском и енглеском језику


Природа и туризам Србије

Овом књигом аутор је желео да стручној јавности и читалачкој публици представи Србију као земљу разноврсне и очуване природе и богатих ресурса, да укаже на значај тих вредности за привредни развој, а посебно рекреацију и туризам, те да истакне цивилизацијску потребу и друштвену обавезу трајног чувања тих вредности за садашње и будуће генерације.

Аутор: др Стеван Николић

Суиздавач: Еко центар Београд

Година издања: 1998.

Формат: 24 cm, 175 страна


Пешчарска подручја Србије/Sand Areas in Serbia

На северу Србије, у Војводини, на подручју Баната и Бачке, пружају се европски значајна пешчарска подручја: Делиблатска и Суботичко-хоргошка пешчара, унутар које се издвајају Суботичка шума и Селевењске пустаре. Управо о њима је реч на наредним странама, на којима су први пут, на овај начин, сажети и представљени подаци о карактеристикама, особеностима, богатству и заједничким одликама ових подручја.

Аутори: Бранислава Буторац, Весна Хабијан-Микеш

Суиздавачи: „Србијашуме“; Јавно предузеће „Палић-Лудаш“

Година издања: 1997.

Формат: 24 cm, 72 стране, писана двојезично, на српском и енглеском језику


Природне и културне вредности специјалног резервата природе Јерма
Natural and Cultural Values of Special Nature Reserve Jerma

Монографија „Природне и културне вредности СРП Јерма“ даје свеобухватан приказ природног и културног наслеђа овог резервата, указујући будућим посетиоцима еко стазе шта могу видети и обићи током боравка у кањону реке Јерме. Поред природних аспеката подручја клисуре реке Јерме, приказано је и њено културно-историјско наслеђе. Посебна поглавља чине теме: „Еко туризам и еко стазе као концепт одрживог развоја“ и „Понашање посетилаца на еко стази“, што ову монографију чини својеврсним водичем за одрживи развој СРП „Јерма“.

Аутор: Драган Ташков
Година издања: 2013.
Суиздавач: Друштво за заштиту животне средине Стара планина
Формат: 18×25 cm, 96 странa, писана двојезично, на српском и енглеском језику


Птице Ђердапа
The Birds of Đerdap

Птице, једна од најсавршенијих група живих бића на земљи, одувек су својом појавом привлачиле пажњу, изазивале радозналост и побуђивале машту човека. Књига „Птице Ђердапа“ је настала као резултат пројекта „Истраживање стања и заштита приоритетних врста птица на подручју Националног парка Ђердап“, који је реализован у току 2010-2011. године. Том приликом сакупљени су подаци за 174 врсте птица од укупно регистрованих 270 за подручје Ђердапа. Овом књигом покушали смо да на научно-популаран начин прикажемо птице Ђердапа и ширег подручја, с посебним акцентом на ретке и угрожене врсте.

Аутори: Братислав Грубач, Зоран Миловановић, Миланко Шеклер
Суиздавачи: ЈП Национални парк „Ђердап“, Ветеринарски специјалистички институт „Краљево“
Година издања: 2013.
Формат: 30 cm, 257 страна, књига је писана двојезично, на српском и енглеском језику