Геологија

Категорија:

Геологија је наука која се бави проучавањем Земље, њеног настанка, процеса који су је обликовали и њеног састава и структуре.

Сложене геолошке активности, које су се дешавале током дугог еволутивног развоја, обухватале су седиментацију, магматске активности, метаморфне промене и снажне тектонске покрете. Те активности су се дешавале кроз дугу геолошку историју, али трају и данас и утичу на геолошку грађу Земље.

Иако подручје Србије површински заузима малу територију, у геолошком смислу то је изузетно разноврсан и комплексан простор који се налази на споју крупних геотектонских целина: Динарида, Вардарске зоне, Српск-македонске масе, Карпато-балканида и Панонског басена.

Развој нових дисциплина током 20. века утицао је на то да се, и у оквиру геолошких наука у проучавању геолошке грађе, поједине појаве и профили посматрају као део природне баштине, с обзиром на то да су препознати као објекти које треба сачувати због њихове научне, естетске, историјске и других вредности. Најчешће су то необновљиви и непоновљиви природни објекти и појаве, као што су структурни облици, продукти ендогених (интрузиви, вулканизам) и егзогених процеса (настанак седиментних басена), минерали, стене, фосили, лежишта минералних сировина и други, али и они откривени антропогеним деловањем.

У складу са тим, у свим геотектонским јединицама евидентирани су и издвојени бројни објекти геонаслеђа од националног и међународног значаја.

Завод за заштиту природе Србије је, на основу својих законских овлашћења, за неке од тих објеката израдио студије заштите, које су стручне основе за доношење акта о заштити, односно за проглашење заштићених подручја.

Објекти геолошког наслеђа штите се у:

– брдско планинским подручјима (вулкански нек Островица, „Kоленаста бора“ у усеку пруге Београд-Мала Крсна, окамењена шума Лојаник код Краљева и други), али и у

– густо насељеним урбаним срединама (профил на Ташмајдану, профил испод Споменика победнику на Калемегдану, лесни профил у Земуну и други).

Појединачно, заштићени су као споменици природе, а не мали број се налази и унутар просторно већих заштићених подручја, као што су национални паркови, паркови природе и друго.

Повезано