Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

„Emerald“

„Emerald“ je evropska ekološka mreža za očuvanje divlje flore i faune i njihovih prirodnih staništa u onim zemljama koje nisu članice EU. Ova mreža područja proteže se širom Evrope, od Kanarskih ostrva do Kavkaza, i od Turske do Laponije. Pokrenuta je 1998. godine od strane Saveta Evrope, kao deo rada u okviru Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa, odnosno Bernske konvencije. Sastavljena je od Područja od posebnog interesa za očuvanje (Areas of Special Conservation Interest - ASCIs) na teritoriji svih potpisnica Konvencije. Emerald mreža funkcioniše uporedo sa programom Natura 2000 u Evropskoj Uniji.

„Emerald“ u Srbiji, započeo je realizacijom Pilot projekta „Uspostavljanje Emerald mreže u zemljama jugoistočne Evrope“ 2005. godine. U ovaj projekat, koji je imao za cilj identifikaciju područja za Emerald mrežu uključene su Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, Hrvatska, Srbija i Crna Gora i izdvajanje Područja. Koordinator Pilot projekta „Emerald mreža u Republici Srbiji“ bio je Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Kao jedan o rezultata, izvršena je identifikacija vrsta i staništa uz predlog za proširenje liste Emerald vrsta koje su značajne za Srbiju, kao i izbor i opis potencijalnih Emerald područja u Srbiji. Detaljno je obrađeno šest područja (9.83%), od ukupno predloženog 61 potencijalnog „Emerald“ područja: Gornje Podunavlje, Kopaonik, Obedska bara, Prokletije, Deliblatska peščara i Vlasina.

U drugoj fazi Projekta „Emerald mreža u Republici Srbiji“ koja je realizovana u 2006. godini, obrađeno je preostalih 55 područja (90.16%). Projekat je relizovao Zavod za zaštitu prirode Srbije, uz koordinaciju tadašnjeg nadležnog ministarstva. Tokom druge faze revidiran je spisak i status pojedinih područja sa Liste potencijalnih Emerald područja u Srbiji koja je izrađena Pilot projektom u 2005. godini.

Svako od 61 identifikovanog područja ispunjava osnovne kriterijume za nominaciju za Emerald područja, odnosno na svakom od tih područja nalaze se značajna staništa i populacije vrsta koje Bernska konvencija definiše kao vrste i staništa koja imaju prioritet u zaštiti na evropskom nivou. Većina izabranih područja ima i određeni status zaštite na nacionalnom nivou (51 područje je proglašeno za zaštićeno prirodno dobro ili je pod revizijom zaštite). Pored toga, određena područja su od posebnog značaja i na međunarodnom nivou (jedno područje je Rezervat biosfere - UNESCO MAB, 9 područja je proglašeno Ramsarskim područjima, 36 područja je od međunarodnog značaja za biljke - Important Plant Area / IPA, 34 područja je predloženo kao značajno područje za ptice - Important Bird Area / IBA, 28 područja predstavljaju odabrana područja za dnevne leptire - Prime Butterfly Areas/PBA).

U okviru treće faze Projekta, pored ostalog, revidirane su liste prioritetnih staništa, identifikovane su vrste prisutne u Srbiji shodno direktivama EU, i dati podaci o njihovim populacijama na nacionalnom nivou. Takođe, pripremljena je publikacija o projektu, namenjena upoznavanju kao stručne, tako i najšire javnosti sa sadržajem i rezultatima Projekta.

Preuzmite publikaciju ovde.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.