Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Zakoni

Oblast zaštite prirode normativno je regulisana Zakonom o zaštiti prirode i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji se neposredno ili posredno odnose na prirodu i prirodna dobra. Pored primene zakona, gde je donošenje Zakona o zaštiti prirode ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/09, 88/2010 i 14/2016) kojim se uređuju zaštita i očuvanje prirode, biološka, geološka i predeona raznovrsnost bilo od izuzetnog značaja, za normativno regulisanje ove oblasti značajna su i mnoga podzakonska akta. Harmonizacijom pravnih propisa iz oblasti zaštite životne sredine i prirode sa propisima Evropske unije koja je u toku, u oblasti zaštite životne sredine i prirode uzimaju se u obzir i primenjuju evropski i svetski standardi. Takođe, unapređenju i usklađivanju zaštite prirode doprinosi i primena odredbi i principa međunarodnih konvencija čiji je naša zemlja potpisnik.

Zakoni relevantni za zaštitu prirode:

» Zakon o zaštiti prirode,
(„Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 2016);

» Zakon o nacionalnim parkovima,
("Službeni glasnik RS", br. 39/93 i 44/93, Prestao da važi osim odredaba čl. 6. i 7. i opisa područja nacionalnih parkova, a do donošenja posebnih zakona -Zakona » 36/2009-76);

» Zakon o zaštiti životne sredine,
(„Službeni glasnik PC", br. 135/2004 i 36/2009);

» Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu,
("Službeni glasnik RS" br. 135/2004 i 88/2010);

» Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu,
(Službeni glasnik RS br. 135/2004 i 36/2009);

» Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine,
(„Službeni glasnik PC”, br. 135/04);

» Zakon o upravljanju otpadom,
(„Službeni glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010);

» Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini,
(„Službeni glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010);

» Zakon o zaštiti vazduha,
(„Službeni glasnik RS“ br. 36/2009i10/2013);

» Zakon o vodama,
("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012);

» Zakon o šumama,
("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 i 93/2012);

» Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju,
("Službeni glasnik RS", br. 41/2009 2.6.2009. godine);

» Zakon o poljoprivrednom zemljištu,
("Službeni glasnik RS", br. 62/2006 i 41/2009);

» Zakon o genetički modifikovanim organizmima,
("Službeni glasnik RS", br. 41/2009 od 2.6.2009. godine);

» Zakon o divljači i lovstvu,
("Službeni glasnik RS", br. 18/2010 od 26.3.2010. godine);

» Zakon o dobrobiti životinja,
("Službeni glasnik RS", br. 41/2009 od 2.6.2009. godine);

» Zakon o Prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine,
("Službeni glasnik RS", br. 88/2010 od 23.11.2010. godine);

» Zakon o planiranju i izgradnji,
("Službeni glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013 i 50/2013);

» Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole,
("Službeni glasnik RS", br. 25 od 15.03.2013. godine);

» Zakon o državnom premeru i katastru i upisima prava na nepokretnostima,
("Službeni glasnik RS", br. 72/2009. od 3.9.2009);

» Zakon o turizmu,
(„Službeni glasnik RS“ br. 36/2009, 88/2010 i 93/2012);

» Zakon o banjama,
("Službeni glasnik RS", br. 80/92)

» Zakon o kulturi,
(„Službeni glasnik RS“ br. 72/2009);

» Zakon o energetici,
(„Službeni glasnik PC”, br. 57/2011);

» Zakon o efikasnom korišćenju energije,
(„Službeni glasnik RS“, br. 25/2013);

» Zakon o rudarstvu,
(„Službeni glasnik PC“, br. 44/95, 34/2006 i 104/2009);

» Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,
("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010);

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.