Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Podzakonski akti

Oblast zaštite prirode normativno je regulisana Zakonom o zaštiti prirode i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji se neposredno ili posredno odnose na prirodu i zaštitu prirodnih dobara i resursa. Pored primene brojnih zakona, gde je donošenje Zakona o zaštiti prirode ("Službeni glasnik Republike Srbije" br. 36/09, 88/2010 i 14/2016) kojim se uređuju zaštita i očuvanje prirode, biološka, geološka i predeona raznovrsnost, bilo od naročitog značaja, za normativno regulisanje ove oblasti značajna su i mnoga podzakonska akta. Harmonizacijom pravnih propisa u oblasti zaštite životne sredine i prirode sa propisima Evropske unije koja je u toku, uzimaju se u obzir i primenjuju evropski i svetski standardi u zaštiti prirode. Takođe, unapređenju i usklađivanju očuvanju nacionalne prirodne baštine doprinosi i primena međunarodnih konvencija koje je potpisala naša zemlja.

Podzakonska akta relevantna za zaštitu prirode:

Zaštita prirode:

» Uredba o ekološkoj mreži,
("Службени гласник РС", бр. 102/2010 од 30.12.2010);

» Uredba o režimima zaštite,
("Службени гласник РС, бр. 31/2012);

» Uredba o bližim kriterijumima, načinu obračuna i postupku naplate naknade za korišćenje zaštićenog područja,
(„Службени гласник РС“, бр. 43/2010);

» Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaštićenih prirodnih dobara,
("Службени гласник РС", бр. 81/2010 од 5.11.2010. године);

» Pravilnik o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara,
("Службени гласник РС" бр. 103/2013);

» Pravilnik o uslovima koje mora da ispunjava upravljač zaštićenog područja,
(Службени гласник РС", бр. 85/2009 од 19.10.2009. године);

» Pravilnik o načinu obeležavanja zaštićenih prirodnih dobara,
(„Службени гласник РС”, бр. 30/92, 24/94 и 17/96);

» Pravilnik o kompenzacijskim merama,
("Службени гласник РС", бр. 20/2010 од 31.3.2010. године);

» Pravilnik o obrascu službene legitimacije čuvara zaštićenog područja,
("Службени гласник РС", бр. 117/2014);

» Pravilnik o izgledu znaka zaštite prirode, postupku i uslovima za njegovo korišćenje,
("Службени гласник РС", бр. 87/2013);

» Pravilnik o visini troškova dodele prava na korišćenje ekološkog znaka,
("Службени гласник РС", бр. 81/2010 од 5.11.2010. године);

Zaštita vrsta:

» Uredba o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune,
(„Службени гласник PC”, 31/2005, 45/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2010 и 69/2011);

» Pravilnik o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva,
("Службени гласник РС", бр. 5/2010, 47/2011, 32/2016 i 98/2016);

» Pravilnik o kriterijumima za izdvajanje tipova staništa, o tipovima staništa, osetljivim, ugroženim, retkim i za zaštitu prioritetnim tipovima staništa i o merama zaštite za njihovo očuvanje,
("Службени гласник РС", бр. 35/2010 од 26.5.2010. године);

» Pravilnik o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama,
("Службени гласник РС", бр. 99/2009 и 6/2014);

» Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati prihvatilišta za zbrinjavanje zaštićenih divljih životinja,
("Службени гласник РС", бр. 15/2012);

» Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava zoološki vrt, odnosno mini zoološki vrt i elementima za određivanje mini zoološkog vrta,
(„Службени гласник РС”, број 75/10);

» Pravilnik o uslovima za osnivanje banke gena divljih biljaka, životinja i gljiva, načinu rada banke gena, načinu postupanja sa biološkim materijalom, sadržini zahteva i dokumentaciji koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za osnivanje banke gena;
("Службени гласник РС", бр. 65/2010);

» Pravilnik o uslovima pod kojima se fosili, minerali i kristali mogu dati pravnom licu na zaštitu i čuvanje,
("Службени гласник РС", бр. 79/2010 од 29.10.2010. године);

» Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju odgajivačnice za životinje,
("Службени гласник РС" бр. 14/2012);

» Pravilnik o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači,
("Службени гласник РС" бр. 9/2012 и 31/2013);

»  Pravilnik o izmeni Pravilnika o proglašavanju lovostajem zaštićenih vrsta divljači,
(„Службени гласник РС“ бр. 67/2015);

Заштита рибљег фонда:

» Pravilnik o kategorizaciji ribolovnih voda,
("Службени гласник РС", бр. 10/2012);

» Pravilnik o programu monitoringa radi praćenja stanja ribljeg fonda u ribolovnim vodama,
("Службени гласник РС", бр. 71/2010 од 4.10.2010. године);

» Pravilnik o načinu obeležavanja granica ribarskog područja,
(„Службени гласник PC”, бр. 36/2009);

» Pravilnik o načinu određivanja i visini naknade štete nanete ribljem fondu,
("Службени гласник РС", бр. 84/2009 и 86/2011);

»  Pravilnik o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja privredni ribolov, kao i o načinu, alatima, opremi i sredstvima kojima se obavlja rekreativni ribolov,
("Службени гласник РС", бр. 73/2010);

» Pravilnik o načinu vođenja evidencije o ulovu ribe, kao i o izgledu i sadržini jedinstvenog obrasca evidencije ulova od strane rekreativnog ribolovca,
("Службени гласник РС", бр. 104/2009 од 16.12.2009. године);

» Pravilnik o uslovima i načinu organizovanja ribočuvarske službe, obrascu ribočuvarske legitimacije i izgledu ribočuvarske značke,
("Службени гласник РС", бр. 7/2010);

» Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja i oduzimanja licence za ribočuvara i načinu vođenja registra izdatih licenci za ribočuvara,
("Службени гласник РС", бр. 7/2010 од 19.2.2010. године);

» Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za ribočuvara i stručnog ispita za ribara,
("Службени гласник РС", бр. 7/2010);

Животна средина - процена утицаја:

» Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu,
("Службени гласник РС" бр. 114/2008 од 16.12.2008. године);

»  Uredba o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu,
(„Службени гласник РС“, бр. 109/2009 и 8/2010);

» Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu,
("Службени гласник РС", бр. 69/2005);

» Pravilnik o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o studiji o proceni uticaja na životnu sredinu,
("Службени гласник РС", бр. 69/2005);

» Pravilnik o sadržini zahteva o potrebi procene uticaja i sadržini zahteva za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu,
("Службени гласник РС", бр. 69/2005);

» Pravilnik o uslovima i kriterijumima za izradu analize uticaja objekata i radova na životnu sredinu,
(„Службени гласник PC”, бр. 49/0

» Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedurene procedure,
(„Службени гласник РС“ бр. 22/2015 и 89/2015

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.