Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Povodom proglašenja Predela izuzetnih odlika „Vardenik-Strešer“

Po pozivu Opštinske uprave opštine Surdulica 24. juna 2019. godine održana je Javna rasprava i prezentacija povodom izrađene Studije zaštite Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Odluke o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Vardenik – Strešer“ Oštine Surdilica.

U cilju izrade Studije zaštite „PIO Vardenik-Strešer“ Zavod za zaštitu prirode Srbije у току пролећа 2019. године извршио је валоризацију подручја, с обзиром на то да својим положајем, прелепим пејзажима, разноврсним рељефом, геоморфолошким i хидролошким вредностима, биљним и животињским светом, представља јединствен природни комплекс.

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo zaštite životne sredine obavestilo je javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja III (treće) kategorije, kao Predela izuzetnih odlika „Vardenik – Strešer”. PIO „Vardenik – Strešer” nalazi se u jugoistočnoj Srbiji u okviru područja Vlasine i Krajišta i najvećim delom obuhvata planinu Vardenik sa najvišim vrhom Velikim Strešerom (1876 m). Područje predloženo za zaštitu ima posebnu vrednost za region jugoistočne Srbije kao prostor malo zagađenih osnovnih elemenata prirodne sredine, prostor izražene biološke raznovrsnosti, atraktivne geomorfologije, stvorenih kulturnih obeležja, osobenosti graditeljstva i tradicionalnog načina života lokalne zajednice.

Javnu raspravu i prezentaciju je otvorila Jasmina Marković, zamenica načelnice opštinske uprave, nakon čega je predstavnik Zavoda, Danko Jović, prezentovao Studiju zaštite „Predeo izuzetnih odlika Vardenik – Strešer“ i informisao zainteresovanu javnost o svim karakteristikama istraživanog prostora, objedinjenim i implementiranim u Studiji zaštite Predela izuzetnih odlika „Vardenik – Strešer“. Nakon toga je savetnica za zaštitu životne sredine, Ljubinka Antić, pročitala Odluku o proglašenju Predela izuzetnih odlika „Vardenik – Strešer“.

Nakon izlaganja, nastupila je javna rasprava i diskusija sa zainteresovanim stranama, u okviru koje su prisutne zainteresovane strane izložile svoje viđenje zaštite, sugestije i predloge. Sve sugestije i predlozi koji su prispeli do isteka javnog uvida na adresu opštine Surdulica, a odnose se na izrađenu Studiju zaštite, i budu uvaženi, biće prosleđeni Zavodu u cilju korekcije i što kompletnije stručne osnove za donošenje zaštite prirodnog dobra Predela izuzetnih odlika „Vardenik – Strešer“.

Opštinska uprava opštine Surdulica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalne, građevinske i imovinsko-pravne poslove na osnovu člana 43. Zakona o zaštiti prirode (Sl.Glasnik RS br. 36/2009,88/2010-ispr.,14/2016 i 95/2018-dr. zakon), objavila je 10. jula 2019. godine Javni uvid u podatke sadržane u predlogu Odluke o proglašenju Predela izuzetnih odlika “VARDENIK-STREŠER” i uvid u Studiju zaštite Predela izuzetnih odlika “VARDENIK-STREŠER”, koja je sastavni deo odluke. Dokumetna su svim zainteresovanima bila dostupna u prostorijama Opštinske uprave opštine Surdulica, radnim danom od 07:00 do 15:00 časova u sali Skupštine opštine Surdulica, u roku od 20 (dvadeset) dana od dana objavljivanja.

Predeo izuzetnih odlika „Vardenik – Strešer“ nalazi se u jugoistočnoj Srbiji u okviru područja Vlasine i Krajišta, najvećim delom obuhvata planinu Vardenik sa najvišim vrhom Veliki Strešer (1876 m). Najniža tačka prirodnog dobra je u koritu Masuričke reke, na kraju klisure ispred istoimenog sela na 550 m n.v. Рељеф планине Варденик настао је у дугом временском раздобљу под утицајем сложених геолошких и геоморфолошких процеса, чија је структурна или тектонска основа управо морфологија или облик високо издигнуте планине. Васкуларну флору подручја одликује велика биолошка разноврсност флоре коју чини укупно 414 биљних врста. На подручју предлаженом за заштиту регистровано је 14 строго заштићених и 45 заштићених биљних врста. Ovaj relativno mali prostor nastanjuje oko 12,3 % ukupne flore Srbije, pri čemu 10% čine endemični taksoni. Подручје карактерише присуство 54 дрвенасте и жбунасте врста, 8 у статусу „заштићена врста“: mečja leska (Corylus colurna), breza (Betula pendula), kleka (Juniperus communis), divlja ruža (Rosa canina), sitnolisna lipa (Tilia cordata), beli glog (Crataegus monogyna), dren (Cornus mas) i klokočika (Staphylea pinnata). Ихтиофауна područja je zadržala visok nivo autohtonosti. Prisustvo potočne pastrmke ukazuje na činjenicu da, i pored značajnih promena hidrološkog i morfološkog karaktera vodotoka, ovaj prostor zadržava potencijal očuvanja autohtonog genofonda riba. Gornji delovi Masuričke i Romanovske reke, sa nalazima mlađi potočne pastrmke, predstavljaju prirodna plodišta, odnosno posebna staništa riba.

PIO „Vardenik – Strešer” ima ukupnu površinu od 11.454,92 ha i pripada teritoriji opštine Surdulica. Prema strukturi površina katastarskih opština po tipu vlasništva (Masurica, Novo Selo, Donje Romanovce, Gornje Romanovce, Đurkovica, Vučedelce, Bitvrđa, Topli Do, Vlasina Okruglica i Topli Dol), površine u zaštićenom području su u državnoj (62,42%) i privatnoj (37,58%) svojini.

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15), PIO „Vardenik – Strešer” svrstava se u III kategoriju – zaštićeno područje lokalnog značaja. Na području PIO „Vardenik – Strešer” utvrđeni su režimi zaštite II i III stepena.

Područje PIO „Vardenik – Strešer” je deo ekološki značajnog područja Republike Srbije, koje je prema Uredbi o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS” broj 102/10) identifikovano pod rednim brojem 88 – „Vlasina”, a obuhvata prostornu celinu na kojoj se nalazi područje međunarodne ekološke mreže Emerald (Vlasina RS0000018), međunarodno značajno područje za biljke (IPA – Vlasinska visoravan), međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice (Vlasina RS037IBA) i odabrano područje za dnevne leptire (PBA – Besna Kobila 38).

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.