Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Uslovi gradnje u zaštićenim područjima

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za inspekcijski nadzor u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine - Sektor za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini, JP „Srbijašume“ i Zavodom za zaštitu prirode Srbije, organizovalo je sastanak na temu „Uslovi gradnje u zaštićenim područjima“, krajem februara na Zlataru.

Cilj sastanka bio je koordinacija zajedničkog rada republičkih i opštinskih građevinskih inspektora, upravljača zaštićenih područja, lokalne samouprave i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, kako bi se zaustavila bespravna gradnja na zaštićenim područjima.

Sastanak je otvorila i vodila Leposava Sojić, v.d. pomoćnika ministra, istakavši da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, planira održavanje četvrtog sastanka u oblasti preventivnog nadzora i stručno-savetodavne posete upravljačima zaštićenih područja sa temom „Uslovi gradnje u zaštićenim područjima“ i da je ovo prvi sastanak koji obuhvata upravljače zaštićenih područja Zapadne Srbije. Učesnicima su se dodatno obratili: Tatjana Babić, šef Odseka za prirodu u Sektoru za nadzor i predostrožnost u životnoj sredini Ministarstva zaštite životne sredine; Gordana Jančić, pomoćnik izvršnog direktora Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine u JP „Srbijašume“; Dragić Karaklić, direktor JP „Nacionalni park Tara“ i Miljka Dakić, direktor „Rezervata Uvac“.

Nakon pozdravnih reči, usledile su uvodne prezentacije i izlaganja. Načelnica republičke građevinske inspekcije Vesna Rumenić je kroz izlaganje na temu „Zakonski propisi u oblasti gradnje u zaštićenim područjima“, naglasila obaveze opštinskih građevinskih inspektora i lokalnih samouprava. Posebno je naglašena neophodnost reagovanja u što kraćem vremenskom roku, kako čuvara zaštićenog područja tako i opštinskih inspektora. Republički urbanistički inspektor Dragana Vaselić, govorila je na temu: „Planska dokumentacija u zaštićenim područjima zapadne Srbije“.

Predstavnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije Dragana Petraš, održala je prezentaciju „Režimi zaštite sa osvrtom na mere gradnje u zaštićenim područjima: Nacionalni park „Tara“, Specijalni rezervat prirode „Uvac“, Park prirode „Zlatibor“, Park prirode „Šargan – Mokra Gora“, Predeo izuzetnih odlika „Kamena gora“, PIO „Ozren-Jadovnik“ i SRP „Klisura reke Mileševke“. U radnom timu Zavoda učestvovle su i Biljana Krsteski i Mirjana Nikolić.

Nakon prezentacija izložena su iskustva po pitanju bespravne gradnje i izgradnje malih hidroelektrana u zaštićenim područjima NP „Tara“, SRP „Uvac“ , PP „Zlatibor“, PIO „Kamena gora“, PIO „Ozren-Jadovnik“ i SRP „Klisura reke Mileševke“.

Osnovni zakljuci prvog održanog sastanka su da je potrebno pronaći način rešavanja postojećeg problema dobijanja informacija od tužilaštva, da li je postupak pokrenut ili završen, mogućnost iznalaženja rigoroznijih kazni za bespravnu gradnju, a ne primena načela oportuniteta, tražiti da se u postupku objedinjene procedure za prijavu radova na izgradnji pomoćnog objekta (u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14 i 83/18) zahteva pribavljanje uslova za izvođenje radova od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije s obzirom da Zakon o zaštiti prirode jasno kaže da je za izvođenje bilo kakvih radova neophodno pribavljanje uslova Zavoda za zaštitu prirode Srbije i da je potrebno pribaviti i tumačenje Zakona o planiranju i izgradnji ko je nadležan za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju porodičnog stambenog objekta (ili vikendice) u seoskom domaćinstvu, ako investitor ima mesto prebivališta van mesta u kojem se izvode radovi, a ima pravo vlasništva.

Drugi tematski sastanak biće održan 12.-13.03.2019. godine, u Knjaževcu na temu „Uslovi gradnje na području Parka prirode „Stara planina“ i Specijalnog rezervata prirode „Jerma“.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.