Zavod za zaštitu
prirode Srbije

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Ministarstvo zaštite životne sredine

Izveštaj sa završnog događaja u okviru projekta „Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji“

13. februar, Beograd, Dom omladine

U cilju predstavljanja rezultata projekta „Životna sredina u omladinskoj politici Srbije“ u organizaciji Evropskog omladinskog centra održan je završni događaj i konsultativni sastanak „Zeleni aktivista –životna sredina i mladi“, 13. februara, u prostorijama Doma omladine u Beogradu. Projekat je realizovan u partnerstvu sa Centrom za ekonomiju, politiku, ekologiju i održivi razvoj i Srpskim centrom za ekološka istraživanja, uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC), finansiran od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

U radu skupa učestvovali su predstavnici Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, kancelarija za mlade, udruženja mladih i za mlade iz cele Srbije koji u svom fokusu imaju zaštitu životne sredine.

Ovim povodom predstavljene su preporuke sa održanih okruglih stolova i analize lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP-a) i rezultati konkursa „Zeleni aktivista“ za najboljeg volontera i „Zeleni pečat“ za najefektniju Kancelariju za mlade u zaštiti životne sredine.

Prezentaciju rezultata Projekta otvorio je Miloš Radenković, rukovodilac posebnog ogranka Evropskog omladinskog centra za životnu sredinu i mlade do 30 godina. Rezultate projekta vezanih za analizu lokalnih strateških dokumenata i opštinskih LEAP-a, kaoi zaključke okruglih stolova organizovanih u saradnji sa lokalnim kancelarijama za mlade predstavili su Dušan Lepojević iz Srpskog centra za ekološka istraživanja i Ninaiz Evropskog omladinskog centra. Analizom 111 LEAP-a, anketa predstavnika kancelarija za mlade i realizacijom 25 tematskih okruglih stolova konstatovano je:

● da ne postoji sistem neformalnog obrazovanja u oblasti zaštite životne sredine iako se edukacija na svim nivoima ističe kao bitan metod u unapređenju ove oblasti i daje potrebno da se zaštita životne sredine uvede kao obavezni predmet u nastavnim planovima i programima i pojača saradnja sa školama;
● da se ne ukazuje na pozitivne primere iz prakse unapređenja zaštite životne sredine;
● da informisanost u oblasti životne sredine nije na zadovoljavajućem nivou, da nema adekvatnih kanala komunikacije, da nema transparentnosti u informisanju i da je nizak nivo aktivizma mladih;
● da je organizacija ekoloških volonterskih kampova pozitivan primer rada;
● da je urgentno rešavanje pitanja zagađenosti voda i problema divljih deponija;
● da je potrebno pojačati saradnju nadležnih organa u opštinama i kancelarija za mlade, pre svega u traženju rešenja za strateško uključivanje mladih u rešavanje pitanja zaštite životne sredine i rešavanje konfliktnih situacija;
● da nema dovoljno stručnih kadrova i da su neohodne stručne i kompetente osobe na bitnim mestima;
● da su mladi kao glavne probleme u svojim gradovima istakli one koji su vezani za velike infrastrukturne projekte;
● da je neophodna revizija LEAP-a sa aspekta omladine kao resursa za zaštitu životne sredine;
● da edukacija za zaštitu životne sredine treba da počne u predškolskim ustanovama, dok u školama treba da se zaniva više na vršnjačkoj edukaciji;
● da treba pojačati motivaciju mladih prepoznavanjem truda i rada uvođenjem sistema nagrada;
● da treba poboljšati transparentnost rada institucija i pojačati saradnju svih zainteresovanih strana (stručnih institucija, loklanih samouprava, civilnog sektora, pojedinaca i dr.) i prevazići lošu organizovanost svih kapaciteta;
● da je potrebno organizovati kampanje u kojima će se širiti svest javnosti da su životinje deo životne sredine, ali i podizati opšta kultura ponašanja prema i u životnoj sredini i edukacija o ekološkom pravu i obavezama.

U okviru projekta realizovane su aktivnosti u funkciji jačanja vidljivosti rada kancelarija za mlade i njihovih aktivista i time stavranje mehanizama jačanja motivacije za aktivizmom mladih u zaštiti životne sredine, kao što su:

● postovljanje on-line internet platforme;
● pokretanje radio emisije Zeleni aktivista, na Radio Balkanu koji pokriva teritoriju bivše Jugoslavije;
● otvaranje konkursa za nagrade dobre prakse „Zeleni aktivista“ za pojedinca i „Zeleni pečat“ za kancelariju.

Nagrade pobednicima su uručili predstavnici resornih ministarstava:

Nagradu „Zeleni pečat“ za najaktivniju Kancelariju za mlade u oblasti životne sredine dodelila je Aleksandra Urošević, načelnik u Ministarstvu omladine i sporta Kancelariji za mlade iz Kruševca. Pored priznanja Kancelariji je uručen i ček od 1.000,00 evra za opremanje prostora kako bi više mladih moglo aktivno da se uključi i da svoj doprinos.

Nagradu „Zeleni aktivista“ i foto aparat kaonaj volonteru,Eni Horvat nastavnici biologije iz Sombora, uručila je Jovana Jarić, posebni savetnik ministra Ministarstva za energetiku, razvoj i zaštitu životne sredine. Ena Horvat je u cilju korišćenja interneta kao sredstva za podizanje svesti mladih pokrenula akciju Ekoblogomanija. Kao primer jednog od sadržaja ovog bloga predstavljen je video program Eko pitalice, gde deca iz prvog i drugog razreda osnovne škole objašnjavaju kako shvataju pojmove iz oblasti životne sredine.

Projektom su ustanovljeni mehanizmi za uspostavljnje koordinacije rada između Kancelarija za mlade iz različitih gradova, sa lokalnim samoupravama i promociju aktivizma i motivacije za doprinos u zaštiti prirode. Nastavkom projekta planira se uspostavljanje sistemskih i institucionalnih okvira kao garanta održivosti uključenosti mladih u politici i vođenju zaštite životne sredine.

U radu skupa učestvovali stručni saradnici Zavoda: Maja Radosavljević i Nataša Panić.

© Zavod za zaštitu prirode Srbije - Sva prava zadržana. Izrada sajta: Kio d.o.o.